7.03.18

2018 aastast kehtivad  Mustvee vallas uued määrused sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks

Sotsiaalteenuste osutamise kord 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 

Käesoleva aasta 1. jaanuarist saavad sotsiaaltoetusi taotleda abivajajad isikud, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Mustvee vald. Iga juhtumit käsitletakse individuaalselt, arvestades vajadusel taotleja materiaalset olukorda, sissetulekuallikaid ja muude elatusvahendite olemasolu, inimese tervislikku olukorda ning ülalpeetavate arvu ja vanust. Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks ning sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks.

Toetuste liigid ja suurused:

Leibkonna sissetulekutest mittesõltuvad toetused:

1)      Sünnitoetus- kokku 400 eurot, esimene osa 200 eurot makstakse välja peale lapse sündi (avalduse ja sünnitõendi alusel)  ja teine osa- 200 eurot lapse aastaseks saamise järel  (lapse üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud enne lapse sündi Mustvee vallas ning laps on registreeritud Mustvee valda);

2)      Matusetoetus 250 eurot (avalduse ja surmatõendi alusel);

3)      Ranitsatoetus 100 eurot (Mustvee valla kooli avalduse alusel);

4)      Laste prillitoetus 50 eurot aastas (avalduse ning kuludokumentide alusel kuni 18.a. lapse eest);

5)      Eakate juubeli- ja sünnipäevatoetus 15 eurot (75, 80, 85 a. ja alates 90. eluaastast igal aastal);

6)      Täisealise isiku hooldajatoetus:

raske puudega täisealise isiku hooldajale 25 eurot kuus;

sügava puudega täisealise isiku hooldajale 35 eurot kuus (toetusi makstakse avalduse vormil märgitud dokumentide ja hindamisinstrumendi alusel, hooldaja ei saa olla raske või sügava puudega isik);

7)      Puudega lapse hooldajatoetus:

raske puudega lapse hooldajale 75 eurot kuus;

sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus ( toetusi makstakse avalduse vormil märgitud dokumentide ja hindamisinstrumendi alusel, hooldaja ei saa olla raske või sügava puudega isik);

8)      Ujumise toetus eakatele (puuetega inimeste kaardi või pensionitunnistuse esitamisel), puuetega lastele ning nende saatjatele 4 korda kuus (Avinurme teenuskeskuse haldusjuhile esitatud andmete alusel);

9)      Vältimatu abi toetus kuni 320 eurot isiku kohta (avalduse alusel)

Leibkonna sissetulekutest sõltuvad toetused:

1) Ravimitoetus 50 eurot aastas (retseptiravimite või abivahendite hüvitamiseks isikutele, kelle sissetulek on alla 1,5 toimetulekutoetuse piirmäära, 2018.a. 210 €);

2) Küttepuude toetus 100 eurot aastas (üksikule eakale, puudega isikule ja üksikvanemale, kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega lähedased, kellel pole metsamaad ning kelle sissetulek on alla 1,5 kordset toimetulekutoetuse piirmäära);

3) Ühekordne sotsiaaltoetus ( dokumentide taotlemisega seotud kulude hüvitamine, kui riigilõivu vabastuse taotlemine ei ole võimalik; koolieelses lasteasutuses käiva lapse hooldusõigust omavale isikule kohamaksu või toidupäeva maksu kompenseerimine).

Täpsemat infot toetuste ja teenuste kohta saab küsida sotsiaaltöö spetsialistidelt. 

Toimetaja: KRISTA PINT