« Tagasi

Mustvee vald annab teada pikaajalise lepingu sõlmimiseks soojuse ostmisel

Mustvee vald soovib kaugküttevõrkudes taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu suurendamise ja soojuse hinna vähendamise eesmärgil sõlmida pikaajalisi lepinguid soojuse ostmiseks.

Võrkude asukohad, vajalikud võimsused ja kalendriaasta tootmismahud:

 1. Mustvee võrgupiirkond, 0,5 MW; kuni  2 000 MWh, suvel sooja vett ei toodeta;
 2. Kääpa võrgupiirkond, 0,3 MW; kuni 800 MWh, suvel sooja vett ei toodeta;
 3. Avinurme võrgupiirkond, 1 MW; kuni 2 200 MWh, suvel sooja vett ei toodeta;

Teadaolevad lepingutingimused:

 • Soojuse tootmise seadmete võimsus peab olema reguleeritav 5%...100%;
 • Tootmiskompleksi koosseisu kuulub ka soojustorustik kuni kaugküttevõrguni. Enne sooviavalduse esitamist peavad soojuse tootjad kooskõlastama Mustvee vallaga võimaliku liitumispunkti asukoha, mis asub kaugküttevõrgule hüdrauliliselt sobivas punktis.
 • Käitise valmimise tähtaeg on hiljemalt 36 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist.

Sooviavalduses informeerida kaugküttevõrkude lähedusse planeeritavate uute soojuse tootmise käitiste rajamisest (uueks rajatavaks käitiseks loetakse ka põhitootmisseadmete asendamist olemasolevas käitises, kasutades olemasoleva käitise tehnilist infrastruktuuri), millele opereerija soovib sõlmida Mustvee  vallaga soojuse müügi lepingut. Sealjuures peavad käitised

vastama järgnevatele tingimustele:

 • tegemist on uue rajatava käitisega;
 • käitis kasutab taastuvaid energiaallikaid (esitada täpne kütuseliik);
 • käitis kasutab parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;
 • ajagraafik, mis tõendab, et soojuse tootmist alustatakse hiljemalt 36 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist;

Lisaks tuleb sooviavalduses esitada alljärgnev informatsioon:

 • käitise planeeritud asukoht (aadress ja tootmismaa katastritunnus) ning õiguslik alus sinna käitise rajamiseks;
 • kinnitus, et käitise rajamiseks puuduvad takistavad asjaolud;
 • käitise soojuslik võimsus;
 • kasutatava tehnoloogia lühikirjeldus;
 • käitise omaniku ärinimi ja registrikood;
 • soojusettevõtja omaniku (osanike otsus, nõukogu otsus või muu samaväärne) kinnituskiri investeeringute teostamise nõusolekuga;

Kvalifitseerimistingimused:

 • osaleja peab olema registreeritud äriregistris;
 • osalejal ei tohi olla maksuvõlgnevusi;
 • osaleja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei tohi olla peatatud ning tema suhtes ei tohi olla algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;
 • osaleja peab omama eeldusi pakkumise kutse dokumentides toodud nõuetele vastava käitise tööle rakendamiseks hiljemalt nõutud tähtajaks.

Sooviavaldus  ja nõutud lisamaterjalid (dokumendid) peavad olema vormistatud eesti keeles. Dokumendid tuleb Mustvee valda esitada digitaalselt allkirjastatuna ümbrikus, kas CD-plaadil või paberkandjal aadressil Tartu 28, Mustvee, hiljemalt 22.06.2018 kell 10.00

See teade on avaldatud üksnes informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkurssi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimiseks läbirääkimiste alustamise otsuse teeb Mustvee vald lähtuvalt laekunud teabest kavandatavate käitiste kohta.

 

Lisainformatsioon: Enn Kurg, enn.kurg@mustvee.ee