« Tagasi

Kokkuvõte 30.mail toimunud Vallavolikogu istungist

30. mai Vallavolikogu istungi kokkuvõte

Istungist võttis osa 19 volikogu liiget

Istung algas Mustvee Päästekomando juhi Taavi Müürsepa aukirja ja märgi üleandmisega volikogu esimehele  Aivar Saarelale ja volikogu liikmele Laidi Zalekešinale

Seejärel andis volikogu esimees infot toimuva noortevolikogu istungi kohta, kus valiti volikogu esimees - Enn Uuetoa ja aseesimees - Seliin Lisett Tomson.

Jätkati päevakorraga:

 • Volikogu aseesimehe valimine, valituks osutus Ülle Rosin – 16 poolt häält
 • 16 poolthäälega valiti majanduskomisjoni esimeheks Aivar Anijago ja aseesimeheks Ants Rummel
 • Kinnitati volikogu majanduskomisjon koosseis – Toivo Kivi, Janar Kihu, Sergei Uleksin, Urmas Tross, Lembit Mangulson – 16 poolthäälega
 • Volikogu revisjonikomisjoni esimeheks valiti Anne Paas ja aseesimeheks Arlo Säälik
 • Revisjonikomisjoni liikme(te) valimine – Ülle Rosin
 • Kinnitati sotsiaalkomisjoni uus liige Rita Kolpakova
 • Vallavalitsuse struktuurimuudatuse eelnõu kandis ette vallavanem Jüri Morozov, kaotatakse ehitusspetsialisti ametikoht võetakse tööle majandusspetsialist. Otsus võeti vastu 15 poolthäälega
 • Kogukonnakogu statuudi vastu võtmine – Katrin Rajamäe tutvustas, laekus 1 arvamus, Komisjonid ettepanekuid ei teinud. Kogukonnakogu oleks teenuskeskustele abiks. Poolt 16
 • Abivallavanem Enn Kurg tutvustas Mustvee valla teehoiukava.
 • Kalevipoja muuseumi renoveerimise projektist andis lühiülevaate projektijuht Külli Must ja muuseumi juhataja Annika Oras
 • Ühistranspordist, õpilastranspordist ja tasuta ühistranspordi korraldusest Mustvee vallas – Jõgevamaa Ühistranspordi keskuse juhataja Heldur Lääne. 
 • Tammispää- Kalmaküla kergliiklustee projektist  - Enn Kurg, Katrin Rajamäe. Eeldaks ühinemislepingu muutmist
 • Mustvee valla ühisvee- ja kanalisatsiooni opereerimise ühistele alustele viimine  - Enn Kurg, liitumine Emajõe Veevärgiga Mustvee linnas. Ettepanek alustada läbirääkimistega – protokolliline otsus.
 • Projekti omaosaluse garanteerimine – Enn Kurg, poolt 18 volikogu liiget
 • Mustvee valla teenetemärgi kavandi tutvustamine (koostanud Priit Herodes) - Katrin Rajamäe, kavand kiideti heaks, koostada statuut
 • Välislähetusse saatmine – Daisy Utsar  /Vallavanem Jüri Morozovi lähetus, poolt 18 volikogu liiget
 • Vallavalitsuse info all andis vallavalitsuse tegemistest ülevaate vallavanem Jüri Morozov.  Tegeletakse ISKE nõuete täitmisega, vastavate  õigusaktide väljatöötamisega jne.; majandustegevuses – teehoiukavad, hanked;  sündmused vallas; munitsipaalomandis olevate kinnistute kaardistamine; vabatahtlike päästjate sõit Poola Vabariiki; Jõgevamaa arengustrateegia koostamine; Peipsimaa arengustrateegia koostamine; Peipsimaa arenguprogramm;
 • Pooleliolevatest projektidest – Katrin Rajamäe, Voore lasteaed, Tiheda lasteaed, Mustvee - Kasepää kergtee, Lõunamuuli projekt, Loodusainete õppeklass Mustvee Kooli - Enn Kurg, Mustvee Tervisekeskus, Avinurme veemajandusprojekt, jne.
 • Ehitise peremehetuks tunnistamine Pihkva tn 53 asuv ½ (pool) mõttelist osa elamust – Reili Tooming
 • Isikliku kasutusõiguse seadmine avalikult kasutatava tee valdamiseks Mustvee vallas Omedu külas Vana-Tõnise kinnistule – Reili Tooming
 • Mitmesugust:

A.Saarela andis ülevaate alaeelarvest

Järgmine istung 27.juunil kell 14.00