« Tagasi

Vallavolikogu juunikuu istungi kokkuvõte

Mustvee Vallavolikogu 27. juuni istungi kokkuvõte

Istungist võttis osa kokku 18 volikogu liiget

Päevakorras

 • Vallasekretär D.Utsar tegi ettepaneku päevakorrapunkt  "Ühinemislepingu muutmine"  maha võtta, poolt hääletas 13 volikogu liiget, vastu 3, 1liige ei võtnud osa
 • Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine, ettekandja Raivo Vadi - edaspidise tegevuse otstarbekamaks ja efektiivsemaks korraldamiseks teeb vallavalitsus ettepaneku delegeerida noorsootöö seaduses valla kui kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja tegevuste korraldamine Mustvee Vallavalitsusele.   Poolt hääletas 13 volikogu liiget, vastu 3
 • Mustvee vallas Tammispää külas Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine – ettekandja Tatjana Obuhova, planeeritav tegevus ei ole olulise negatiivse keskkonnamõjuga ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole vajalik. Eelnõu poolt hääletas 16 volikogu liiget
 • Sotsiaalkorteriteks kinnitamine Voore ja Kääpa külades, ettekandja Aare Uleksin - poolt 16 liiget
 • Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, ettekandja Tatjana Obuhova - poolt 16 liiget
 • Isikliku kasutusõiguse seadmine OG Elektra AS`le Mustvee linnas asuvale Pargi tänav L1 kinnistule parkla rajamiseks Tähe tn 9 kinnistule rajatava kauplusehoone parkimiskorralduse lahendamiseks, ettekandja Reili Tooming - poolt 16 liiget
 • SA Mustvee Tervis nõukogu liikme tagasikutsumine ning nõukogusse uue liikme määramine, ettekandja A.Saarela, nõukogu liikmest kutsuti tagasi abivallavanem Enn Kurg ja määrati vallavanem Jüri Morozov - poolt 16 liiget
 • Mustvee vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine, ettekandja Reili Tooming tutvustas hetkel kehtivaid üldplaneeringuid, septembris alustatakse uue ühtse üldplaneeringu koostamise ettevalmistamisega - poolt 16 liiget
 • Saare valla konsolideerimisgrupi 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine, ettekandja Tiina Treial - poolt 16 liiget
 • Kasepää valla 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine, ettekandja Kersti Kivi - poolt 16 liiget
 • Mustvee linna konsolideerimisgrupi 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine, ettekandja Heli Viiberg - poolt 16 liiget
 • Lohusuu valla 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine, ettekandja Tatjana Kriiskamägi - poolt 16 liiget
 • Avinurme valla 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine, ettekandja Heli Viiberg - poolt 16 liiget
 • Nõusoleku andmine vallavalitsusele sõiduauto kasutusrendilepingu sõlmimiseks, ettekandja Daisy Utsar - 13 poolt, 3 vastu
 • Komisjonides päevakorral – komisjonide esimehed andsid ülevaate tehtust
 • Vallavalitsuse infos andis ülevaate vallavanem  J.Morozov
 • Päevakorrapunktis mitmesugust jagas informatsiooni vallavolikogu esimees A.Saarela.

Volikogu esimees A.Saarela tegi ettepaneku kutsuda teenuskeskuste juhid volikogu istungitele alates augustist