Uudised ja teated

« Tagasi

Mustvee valla kogukonnakogu statuut

 

28. märtsi Mustvee vallavolikogu istungil toimus Mustvee valla kogukonnakogu statuudi 1. lugemine. Statuudi töötas välja 2017. a ühinemisläbirääkimisteks moodustatud kultuuri töörühm, eelnõud täpsustas juhtkomisjon ja linna/vallasekretäride töörühm. Osades piirkondades toimusid ka rahvakoosolekud, et arutada läbi statuudi olulisemad punktid – moodustumine, ülesanded, piirid ja töökorraldus.

Mis on kogukonnakogu? Tegemist on valla ühe piirkonna esindajate esinduskoguga, mille kaudu korraldatakse elanike, kodanikuühenduste, ettevõtjate ja teiste huvigruppide kaasamine vallajuhtimisse ja piirkonna seisukohalt oluliste otsuste langetamisse. Sisuliselt on tegemist vahelüliga kogukonna ning vallavolikogu ja –valitsuse vahel.

Eelnõu kohaselt saab iga senise omavalitsuse kohta moodustada kuni kaks kogukonnakogu. Kogu liikmed valitakse piirkondlikul rahvakoosolekul ning kogus võib olla kuni 9 liiget. Tööd koordineerib kogukonnakogu vanem, kes valitakse esimesel koosolekul. 

Kogukonnakogu saab kaasa rääkida oma piirkonna olulisemate dokumentide (planeeringud, eelarve, arengukavad jms) menetlemisel, informeerida vallavalitsust ja teenuskeskust piirkondlikest probleemidest ning teha ettepanekuid avalike teenuste paremaks osutamiseks.

Muudatusettepanekuid saab teha 1. maini e-postil katrin@mustvee.ee.

Statuudiga on võimalik tutvuda kodulehe alamlehel kodanikualgatus.