Vallavolikogu istung nr.5, 28.12.2017

Mustvee Kultuurikeskuses algusega 10.00
 
Päevakord:
1. Sümboolika konkursi luhtunuks tunnistamine
Ettekandjad: Katrin Rajamäe, Laidi Zalekešina
 
2. Mustvee valla põhimääruse vastuvõtmine
Koostajad: sekretäride töörühm
Ettekandjad: Lohusuu vallasekretär; arengu-eelarvekomisjoni esimees
 
3. Vallavara valitsemise kord
Koostajad: sekretäride töörühm
Ettekandjad: vallavanem, arengu-eelarvekomisjoni esimees
 
4. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Koostajad: sotsiaaltöö töögrupp, sotsiaaltöö spetsialistid, vallasekretärid
Ettekandjad: sotsiaaltöö spetsialist, sotsiaalkomisjoni esimees; 
 
5. Sotsiaalteenuste määrade kehtestamine
Koostajad: sotsiaaltöö töögrupp, sotsiaaltöö spetsialistid, vallasekretärid
Ettekandjad:  sotsiaaltöö spetsialist, sotsiaalkomisjoni esimees; 
 
6. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
Koostajad: sotsiaaltöö töögrupp, sotsiaaltöö spetsialistid, vallasekretärid
Ettekandjad: sotsiaaltöö spetsialist, sotsiaalkomisjoni esimees;
 
7. Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine
Koostaja: hariduskomisjon
Ettekandja: hariduskomisjoni esimees
 
8. Esindajate tagasikutsumine Jõgevamaa OVL-ist
Ettekandjad: volikogu esimees, volikogu aseesimees 
 
9. SA Mustvee Tervis  nõukogust liikmete tagasi kutsumine ja uute liikmete nimetamine
Ettekandjad: volikogu esimees, volikogu aseesimees
 
10. JAEK 'i nõukogu liikmete nimetamine
Ettekandjad: volikogu esimees, volikogu aseesimees
 
11. Hankekorra kehtestamise delegeerimine vallavalitsusele
Ettekandjad: volikogu esimees, volikogu aseesimees 
 
12. Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine
Ettekandjad: volikogu esimees, volikogu aseesimees 
 
13. Vallavalitsuse liikmete teavitus volikogule oma kõrvaltegevustest
Ettekandjad: vallavalitsuse liikmed
 
14. Mitmesugust
 
15. Info planeeritavatest ja töös olevatest projektidest
Ettekandjad: Pavel Kostromin, Jane Oja, Aivar Parvfojev
 
16. Volikogu töö planeerimisest uuel aastal. Jaanuari volikogu istungi aeg.

Mustvee Vallavolikogu protokollid

27.10.2017 protokoll nr-1
15.11.2017 protokoll nr-2
29.11.2017 protokoll nr-3
13.12.2017 protokoll nr-4
   

 

Mustvee Vallavolikogu otsused

27.10.2017 otsus nr-1 volikogu esimehe valimine.pdf
15.11.2017 otsus nr-2 Tähe-tn-9-Mustvee DP kehtestamine.pdf
15.11.2017 otsus nr-3 Tähe-tn-4a-Mustvee DP kehtestamine.pdf
15.11.2017 otsus nr-4 Tartu-tn-12b-Mustvee IKÕ seadmine.pdf
15.11.2017 otsus nr-5 Mustvee-LV otsuse muutmine.pdf
15.11.2017 otsus nr-6 Mustvee vallavanema valimine.pdf
15.11.2017 otsus nr-7 vallavanema tootasu ja hüvitiste määramine.pdf
15.11.2017 otsus nr-8 vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.pdf
15.11.2017 otsus nr-9 vallavalitsuse koosseisu_kinnitamine.pdf
15.11.2017 otsus_nr-10 vallavalitsus liikmetele töötasu ja hüvitiste määramine.pdf
15.11.2017 otsus nr-11 alatiste komisjonide moodustamine.pdf
15.11.2017 otsus nr-12 alatiste komisjonide esimeeste-aseesimeeste valimine.pdf
15.11.2017 otsus nr-13 endistele volikoguesimeestele ja vallavanematele hüvitiste määramine.pdf
29.11.2017
29.11.2017
29.11.2017
29.11.2017 otsus nr-17 struktuur ja teenistuskohtade koosseis
29.11.2017 otsus nr-18 nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele

13.12.2017

otsus nr-19 Ühiselt_täidetavate_ülesannete_delegeerimine_SA_JAEK

13.12.2017

otsus nr-20 Loa andmine laenulepingu nr 17-012256-JI
13.12.2017 otsus nr-21 Teenistujate täiendavate hüvitiste maksmine
13.12.2017 otsus nr-22 Nõusoleku andmine kinnistu jagamiseks
13.12.2017 otsus nr-23 Maa sihtotstarbe muutmine
13.12.2017 otsus nr-24 Sundvalduse seadmine