« Tagasi

Teade: 330 MWh võimsusega elektrienergia salvestusjaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Mustvee Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Mustvee vallas Raadna külas Madira-Tüüri kinnistule (katastritunnus 42001:001:0097) rajatava elektrienergia salvestusjaama võimsusega 330 MWh (kasutusotstarve: 23029-muu energiatööstuse rajatis) ehitusprojekti projekteerimiseks (ehitisregisti kood 291663123).

Vastavalt kehtestatud üldplaneeringule (Mustvee Vallavolikogu 28.09.2022 otsus nr 42) ja ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Mustvee Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 05. detsembrist 19. detsembrini 2022 Mustvee valla veebilehel (https://mustveevald.kovtp.ee/). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@mustvee.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 19.12.2022 (k.a).

Vallavalitsuse ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Mustvee valla veebilehel.

Täiendav info ja küsimused: ehituse peaspetsialist Jana Prost (jana.prost@mustvee.ee).

Seotud failid:

  • PT eelnõu Madira-Tüüri KÜ
  • Asendiplaan
  • Lisa 1 Projekteerimistingimused
  • Lisa 2 AS Eleringi tehnilised tingimused
  • Lisa 3 Põllumajandus- ja Toiduameti tehnilised tingimused