1. Mustvee valla 2018. a eelarve vastuvõtmine
2. Mustvee valla Swedbanki laenude konsolideerimise heakskiitmine
3. Mustvee valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine
(arengukava 2018 – 2028 ja eelarvestrateegia 2018 – 2022)
4. Audiitori määramine (Lohusuu ja Kasepää)
5. Mustvee valla sümbolite kinnitamine/ettekandja Katrin Rajamäe/Laidi Zalekešina
6. Mustvee valla põhimääruse muutmine /Katrin Rajamäe
7. Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord/ ettekandja Raivo Vadi
8. Mustvee valla haridusasutuste hoolekogudesse pidaja esindajate nimetamine
9. Lohusuu Vallavolikogu 23.03.2016 otsuse nr 11 „Maade munitsipaalomandisse
taotlemine" ja Lohusuu Vallavalitsuse 26.04.2016 korralduse nr 47 „Ehitiste
teenindamiseks vajalike maade määramine" muutmine/ettekandja Pille Lapin
10. Mustvee Linnavalitsuse 10.05.1999 korralduse nr 170 „Maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkuse ja tingimuste kohta" muutmine /ettekandja Pille Lapin
11. Nõusolek kinnistu jagamiseks, Narva 108 Mustvee/ettekandja Reili Tooming
12. Nõusolek kinnistu jagamiseks, Jaama küla, Karu/ettekandja Reili Tooming
13. Mustvee vallas Raja külas Kalda tn 194 ja Kalda tn 194a katastriüksuste
14. Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks /Passimetsa/ ettekandja Pille
Lapin
15. Katastriüksusele sihtotstarbe määramine /Vilu/ ettekandja Pille Lapin
16. Nõusoleku andmine munitsipaalmaa koormamiseks isikliku
17. Sundvalduse seadmine (Elektrilevi kasuks Voore küla, Arro kinnistu)/
18. Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete
delegeerimine/ettekandja Marju Soop
19. Maakatastriseaduses ja maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine, /ettekandja Marju Soop
20. Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele
pandud ülesannete lahendamise delegeerimine /ettekandja Marju Soop
21. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine / revisjonikomisjoni esimees Ülle
Rosin
22. Komisjonide tööplaanide kinnitamine/ alatiste komisjonide esimehed
23. Valla esindaja määramine Peipsi kalanduspiirkonna arenduskoda
24. Vallavalitsuse info, mitmesugust