Eesti-Vene koostöös investeeritakse Peipsi järve piirkonda 5,2 miljonit eurot

20. juunil 2019 allkirjastasid Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammist 2014-2020 rahastatava ühisprojekti "Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2" toetuslepingu projekti juhtpartner Setomaa Vallavalitsus ja programmi korraldusasutus.

Projekti eesmärgiks on Peipsi järve keskkonnaseisundi parandamine ning veeturismiks arenguvõimaluste loomine.

Ühisprojekti jooksul ehitatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse. Venemaal Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam ja sildumiskohad, soetatakse kaater reisijate veoks mandri ja saarte vahel ning jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist.  Projekti raames on kavas õppereisid Eestisse ja Venemaale, samuti korraldatakse töötuba, kus tutvustatakse parimaid praktikaid sadamarajatiste haldamisel ning sadama kasutajatele kvaliteetsete teenuste pakkumisel.

Projektis osalevad Eestist lisaks Setomaa Vallavalitsusele Tartu Linnavalitsus, Luunja, Mustvee, Alutaguse ja Räpina Vallavalitsused. Venemaalt osalevad Pihkva oblasti majandusarengu ja investeerimispoliitika komitee,  Pihkva rajooni administratsioon ning Pihkva linna munitsipaalettevõte „Gorvodokanal".

Projekti algab 1. juulil 2019 ja tegevused lõppevad 31. detsembril 2021.

Projekti kogumaksumus on 5 199 139 eurot, millest 82% ehk 4 256 923 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Mustvee vald korrastab projekti toel Mustvee jõe suubumiskohas lõunamuuli, millele rajatakse kergliiklustee ja ujuvkai. Tööd teostatakse 2020 aasta jooksul. Projekti Mustvee valla eelarve on 421 820,00 eurot, millest toetusena saame 337 456,00 eurot.
Kontakt: Aive Tamm 5309 0915, aive.tamm@mustvee.ee.