Jäätmemajandus

Jäätmemajandus on osalt lihtne, teisalt aga äärmiselt keeruline valdkond. Mustvee valla jäätmehoolduse ja jäätmekäitluse korraldamisel võetakse arvesse nii Euroopa Liidu poolt välja antud määrusi ja direktiive kui ka Eestis kehtivaid õigusakte. Jäätmete käitlemine parimal võimalikul viisil aitab säästa nii keskkonda kui vähendada kulutusi ja tagada haldusterritooriumil elavate inimeste heaolu.
 
,,Riigi jäätmekava 2014-2020" on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles kirjeldatakse olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava tegevusega ning see on aluseks ka omavalitsuse jäätmekava koostamisel.
 
Jäätmeseaduses on püstitatud üleriigilised senise jäätmekäitluse praktika piirangud ja jäätmehoolduse arendamise eesmärgid. Suures plaanis on jäätmeseaduse eesmärk selles, et jäätmeid tekiks võimalikult vähe, võimalikult vähe ladestatakse prügilatesse ning võimalikult palju jäätmeid sorteeritakse ja toimuks liigiti kogumine. Jäätmeseaduses on sätestatud, et jäätmehooldust arendatakse valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel. Mustvee vallas kehtib Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühine jäätmekava 2018-2023.
 
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on jäätmehooldus üks omavalitsuse kohustuslikest tegevustest. Mustvee vald tegeleb jäätmehoolduse arendamise, korraldatud jäätmeveo sisseseadmise, pakendijäätmete kogumise, taaskasutuse koordineerimisega, liigiti kogumise korraldamisega, jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja koostamisega.
 
Mustvee vallas kehtib jäätmehoolduseeskiri
 
Jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatakse jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkond, vedamise sagedus ja aeg, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord ning järelevalve teostamine jäätmekäitluse üle Mustvee vallas.
 
Mustvee vald on MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liige. 2018. a seisuga on MTÜ-l Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 3 liiget: Jõgevamaalt Jõgeva ja Mustvee vald ning Tartumaalt Peipsiääre vald. MTÜ ülesanne on korraldada korraldatud jäätmevedu, viia läbi keskkonnaalaseid projekte, tõsta elanike keskkonnateadlikkust jne.