KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE

Mustvee Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33 lõige 7 , et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Sarmeks Grupp OÜ (registrikood: 10457634; aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tähe tn 106a, 51013) poolt esitatud taotluse keskkonnakompleksloa saamiseks/andmiseks.

Käitise tegevuskoht:

Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Voore külas Kaalukoja (kinnistu registriosa nr 2314435, katastritunnus 71301:002:1510) ja Veisefarmi alajaama (kinnistu registriosa nr 957435, katastritunnus 71301:002:1140) maaüksusel.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:

1) keskkonnakompleksluba taotletakse farmikompleksi käitamiseks, kus planeeritakse hakata kasvatama nuumsigu ülesseatud tootmisvõimsusega kuni 3480 loomakohta;

2) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.

Keskkonnakompleksloa taotluse alusel algatas Keskkonnaamet keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 27, mis sätestab olulise keskkonnamõjuga tegevusena niisuguse seafarmi püstitamise, kus saab kasvatada rohkem kui 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi. Keskkonnauuringute vajadus tuleb selgitada KMH programmi koostamise käigus. KMH menetlusi ei liideta ning teadaoleva informatsiooni alusel ei ole eeldada piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.
Keskkonnakompleksloa taotlusega, KMH algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee, telefon: 680 7901). Kontaktisikuks KMH osas on keskkonnakorralduse spetsialist Ivo Ojamäe (Aleksandri 14, Tartu, 51004, telefon: 730 2252) Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/)

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 68203 Valga.
Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.