« Tagasi

30.augustil toimus Mustvee valla MTÜ-de esimene ümarlaud

Neljapäeval toimus Mustvee Kultuurikeskuses Mustvee valla kodanikuühenduste esimene ülevallaline ümarlaud, kust võttis osa kokku 31 inimest. Ümarlaua kokku kutsujaks ja juhatajaks oli valla arendusnõunik Katrin Rajamäe

Vallavanem Jüri Morozov tervitas ümarlauast osavõtjaid ning sõnas, et loodab väga piirkondade inimestele piirkondade tugevdamise, info jagamise ja edastamise näol. Samuti märkis vallavanem, et sellelaadne kokkusaamine peaks saama traditsiooniks.

Oma tervituse andis ka volikogu esimees Aivar Saarela

Järgnes osalejate tutvustusring

Laidi Zalekešina jagas infot laulupeo tule teekonna kohta, mis jõuab Mustveesse 24.juunil 2019

Teemadeks

  • Mustvee valla arengukava 2018-2030 projekt
  • Kodanikeühenduste toetamine valla eelarvest
  • Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP)
  • Kogukonnakogud ja külavanemad
  • Omavahelised koostöövormid, edasised tegevused

* Arengukava – K. Rajamäe tutvustas koostamise protsessi ja andis ülevaate senistest tegevustest, eesmärkidest ja sisust. Kõik kohalviibijad on oodatud avalikele aruteludele piirkondades

* Kodanikeühenduste toetamine Mustvee valla eelarvest 2018 – K. Rajamäe andis ülevaate 2018.a eelarvest küsitud taotluste kohta. Kokku laekus 63 taotlust, hiljem veel 7 , valla eelarvest on eraldatud 62 092 eurot.
2019 taotlused tuleb esitada 1.novembriks 2018. Kasusaajad taotlustes peavad olema Mustvee valla elanikud ning taotlemiseks hakatakse kasutama elektroonilist keskkonda SPOKU. Loomulikult jäävad selleks ka teised variandid –  e-postiga ja paberkandjal.

* KOP - Kersti Kurvits JAEK-ist tutvustas KOP-ist saadavaid toetuste võimalusi, andis ülevaate 2018 aasta kevadvoorust, tõi välja suuremad vead jne. Sügisvooru esitamise tähtaeg on 1.oktoober 2018.

* Kogukonnakogud ja külavanemad – K.Rajamäe

Kogukonnakogu esimese kokku saamise võiks korraldada vald, edaspidine tegevus sõltub suuresti kogukonnast endast. Kääpa ja Voore piirkonnas toimib SA nõukogu näol. ümarlaual osalejad arvasid, et kogukonnakogusse võiks kuuluda teenuskeskuse juht, samuti piirkonna volikogu liikmeid. Kogukonnakogu liikmed vajaksid ka koolitusi.
Otsustati kogukonnakogude teemat arutada  arengukava aruteludel piirkondades.

Krista Pedak Avinurme Külavanemate Kojast tegi ettepaneku uue külavanemate statuudi kasutusele võtmiseks terves vallas ning tellida külaliidrite koolitus Kodukandilt. Arutelu käigus lepiti kokku, et koostatakse Külavanemate Koja, teiste MTÜde ja vallaga koostöös ühine projekt koolitusteks ja õppereisiks.

Järgmise ümarlaua kokkusaamine võiks toimuda 23.oktoobril kell  16.00 Vadil.
Teemadeks   taotluskeskkonna SPOKU tutvustus, külade aastapäevad jm üritused, tegevuskavad, kultuuri- ja spordikalender .