« Tagasi

Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneering

17.09.-15.10.2018 toimunud avaliku väljapaneku käigus Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud

Planeeringulahendus:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord 

Põhijoonis tehnovõrkude lahendusega

Planeeringulahenduse illustratsioon
vt. http://www.hendrikson.ee/maps/Parikaennu-DP

Planeeringu menetlusdokumendid:

Detailplaneeringu lisade kaust

Rahandusministeeriumi 14.11.2018 kiri nr 14-11/5400-4 (heakskiit)

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
vt. keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu (töö nr 2369/15))