« Tagasi

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise avalikust väljapanekust teavitamine

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Kaitsealade moodustamine on vajalik Eesti metsanduse arengukavaga aastateks 2011–2020 seatud eesmärgi, tagada metsade range kaitse tüpoloogiline esindatus kõikide metsatüüpide osas, täitmiseks.

Kaitsealade asukohakaardid on kättesaadavad Keskkonnaameti kodulehelt https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjadeja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-57.

 

Lisad:

1) Laane- ja salumetsade kaitseks moodustatavate looduskaitsealade kaitse-eeskirja eelnõu 
2) Laane- ja salumetsade kaitseks moodustatavate looduskaitsealade kaitse-eeskirja eelnõu seletuskiri
3) Laane- ja salumetsade kaitseks moodustatavate looduskaitsealade välis- ja sihtkaitsevööndi piiride kaardikihid