AS-i Emajõe Veevärk keskkonnaloa taotlus

22.01.21

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ja edastanud Mustvee Vallavalitsusele AS-i Emajõe Veevärk (registrikood 11044696, asukoht Tartu maakond, Tartu linn, Sõbra tn 56) keskkonnaloa taotluse.

Ettevõttele on 18.09.2013 väljastatud vee erikasutusluba (keskkonnaluba) nr L.VV/323307, mille kehtivus lõpeb 27.02.2021. Esitatud keskkonnaloa taotlusega soovitakse tegevuse jätkamiseks võtta põhjavett puurkaevudest katastri nr-ga 59079, 24444 ja 11776 ning juhtida heitvett Kääpa reoveepuhastist Kääpa jõkke (KKR kood VEE1053700) ja Voore reoveepuhastist Kullavere jõkke (KKR kood VEE1052600).

Keskkonnaloa taotluse (16.12.2020 taotlus nr DM-112360-2) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnalubade infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-112360 all.

 

OÜ Amestop keskkonnakompleksloa muutmise taotlus

30.09.20

Keskkonnaamet on Mustvee Vallavalitsusele edastanud OÜ Amestop (registrikood 10697462, asukoht Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Jõgeva mnt 10) taotluse Torma prügila keskkonnakompleksloa nr KKL/317215 muutmiseks.

OÜ Amestop tegutseb Mustvee vallas Võtikvere külas Torma prügila katastriüksusel (81003:003:0038) ja Prügila katastriüksusel (48601:001:0039). Ettevõtte põhitegevusalaks on tavajäätmete ladestamine ja jäätmevaldajatelt eelnevalt liigiti kogutud jäätmete vastuvõtmine ning taaskasutusse suunamine.

Kompleksloa muutmist taotletakse seoses tootmisterritooriumi laiendamisega ning täiendavate käitlusalade (sh uue ladestusala) rajamisega. Torma prügila laienduse käigus rajati püsijäätmete vastuvõtu- ja hoiuala, uus kompostimisväljak pindalaga 7 400 m2 ja platsilt kogutava vee settetiik ning ehitatakse välja uus ladestusala nr 4. Ehitatav 4. ladestusala ehitatakse kokku ladestusalaga nr 3. Prügila lõplik kõrgus uue ladestusala ehitamisest tulenevalt ei muutu (kõrgeim punkt on ladestusala nr 2 tipp, kus asub gaasikogumisjaam, absoluutkõrgus 60 meetrit, ladestusalade maksimaalne kõrgus maapinnast 20 meetrit). Uue ladestusala hinnanguline mahutavus on 85 000 tonni jäätmeid. Seoses uue kompostimisväljaku ehitusega kavandatavaks tegevuseks on biolagunevate jäätmete, sh reoveesette kogumine ja töötlemine (kompostimine) ning ohtlike ainetega saastunud pinnase töötlemine. Käideldavate jäätmekoguste suurenemisel ehitatakse välja nõrgveepuhasti II etapp (pöördosmoospuhasti). Samuti taotletakse luba olmevee (välja arvatud joogivee) võtuks prügila seirepuurkaevust VPA-1. Prügilagaasi kogumis- ja põletusjaam on tõstetud I ja II ladestusala otsa. Taotlusega on esitatud uus lubatud heitkoguste (LHK) projekt käitise väliõhu saastamisega seotud andmete muutmiseks.

Keskkonnakompleksloa taotluse (14.09.2020 taotlus nr DM-106593-15) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-106593 all.

OÜ Birger õhusaasteloa taotlus

6.12.19

Keskkonnaamet edastas Mustvee Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks OÜ Birger (registrikood 10579797, asukoht Maetsma juurviljahoidla alajaama, Maetsma küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond) taotluse paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (st õhusaasteloa) nr L.ÕV/327686 muutmiseks.

OÜ Birger tootmisüksused asuvad Mustvee vallas Maetsma külas Nexuse maaüksusel (katastritunnus 16401:003:0292, pindala 3,06 ha, sihtotstarve tootmismaa 100%) ja Birgeri maaüksusel (katastritunnus 16401:003:0243, pindala 0,7174 ha, sihtotstarve tootmismaa 100%). Ettevõtte tootmiskompleksis toodetakse konteinereid ja konteineritarvikuid. 

Õhusaasteloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/ (dokumentide registreerimisnumber on 5874).

Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus

4.12.19

Keskkonnaamet edastas Mustvee Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maanteeameti (registrikood 70001490, asukoht Teelise tn 4, Tallinn) taotluse maavara kaevandamisloa saamiseks Jaska liivakarjääri mäeeraldisel.

Jaska liivakarjäär asub Mustvee vallas Tarakvere külas riigile kuuluval katastriüksusel Jaska karjäär (katastritunnus 71301:001:0269, pindala 11,82 ha, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) ja Jõgeva vallas Kõnnu külas riigile kuuluval katastriüksusel Jaska karjäär (katastritunnus 81003:003:0523, pindala 0,204 ha, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) Jaska liivamaardlas (registrikaart nr 0334).

Tegemist on olemasoleva liivakarjääriga, kus Maanteeamet soovib järgmise 15 aasta jooksul ehitusliiva kaevandamist jätkata (keskmiselt 40 tuh m³ aastas). Seisuga 30.06.2019 oli ehitusliiva aktiivne tarbevaru Jaska liivakarjääri mäeeraldisel 825 tuh m³, millest kaevandatav varu moodustab 595 tuh m³. Maavara kavandatakse kasutada üld- ja teedeehituses ning kaevandatud maa korrastamise suunaks on veekogu rajamine ja maatulundusmaa (metsa- ja rohumaa).

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

KESKKONNAKOMPLEKSLOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE

Mustvee Vallavalitsus teavitab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 33 lõige 7 , et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Sarmeks Grupp OÜ (registrikood: 10457634; aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tähe tn 106a, 51013) poolt esitatud taotluse keskkonnakompleksloa saamiseks/andmiseks.

Käitise tegevuskoht:

Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Voore külas Kaalukoja (kinnistu registriosa nr 2314435, katastritunnus 71301:002:1510) ja Veisefarmi alajaama (kinnistu registriosa nr 957435, katastritunnus 71301:002:1140) maaüksusel.

Käitise tegevuse lühikirjeldus:

1) keskkonnakompleksluba taotletakse farmikompleksi käitamiseks, kus planeeritakse hakata kasvatama nuumsigu ülesseatud tootmisvõimsusega kuni 3480 loomakohta;

2) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.

Keskkonnakompleksloa taotluse alusel algatas Keskkonnaamet keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 27, mis sätestab olulise keskkonnamõjuga tegevusena niisuguse seafarmi püstitamise, kus saab kasvatada rohkem kui 3000 siga kehamassiga üle 30 kilogrammi. Keskkonnauuringute vajadus tuleb selgitada KMH programmi koostamise käigus. KMH menetlusi ei liideta ning teadaoleva informatsiooni alusel ei ole eeldada piiriülese keskkonnamõju ilmnemist.
Keskkonnakompleksloa taotlusega, KMH algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee, telefon: 680 7901). Kontaktisikuks KMH osas on keskkonnakorralduse spetsialist Ivo Ojamäe (Aleksandri 14, Tartu, 51004, telefon: 730 2252) Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/)

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 68203 Valga.
Tööstusheite seaduse § 62 kohaseid konsultatsioone teise liikmesriigiga ei peeta, kuna käitis ei avalda eeldatavalt riigipiiriülest mõju.