Mustvee valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad

24.01.22 kell 14.00 Saare rahvamajas (Rahvamaja, Kääpa küla, Mustvee vald)

24.01.22 kell 16.00  Mustvee Kultuurikeskuses (Tartu tn 12, Mustvee linn, Mustvee vald)

25.01.22 kell 14.00 Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik, Mustvee vald)

Avaliku arutelu eesmärgiks on selgitada planeeringulahendust ning arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid. Palume võimalusel osaleda oma piirkonna arutelul ning arvestada riigis kehtivate piirangutega, sh COVID-tõendi ja isikuttõendava dokumendi esitamise ning maskikandmise vajadusega.

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63.  Üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse §-s 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaal-majandusliku, kultuuriliste kui ka looduskeskkonna arenguvajadustele ja laiematele suundumustele.

Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet ja ettevõtluse võimalused valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuste – Mustvee linna, Avinurme ja Lohusuu alevike ning Voore ja Kääpa külade – arengut. Üldplaneering keskendub ühelt poolt teemadele, mis on olulised täna koostatavates üldplaneeringutes, nt taastuvenergeetika. Teisalt käsitletakse ka Mustvee valla kontekstis olulisi teemasid, nt üleujutusohu vältimine, paadikanalite seadustamine, maaparandussüsteemide toimimine.  Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.  KSH poolt tehtud ettepanekud on viidud planeeringusse.

Mustvee valla üldplaneeringu vastuvõtmise järgne avalik väljapanek toimus 08.11.2021–12.12.2021. Planeeringu materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee Vallavalitsuse kodulehel https://mustveevald.kovtp.ee/mustvee-valla-uldplaneering ja vallas kohapeal.

Täiendavat infot avaliku arutelu kohta saab Mustvee Vallavalitsusest: Reili Tooming (reili.tooming@mustvee.ee; tel 51946525) või Pille Lapin (pille.lapin@mustvee.ee; tel 5068432).

"Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete koondtabel on kättesaadav siin"

Mustvee valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavolikogu on 13.10.2021.a otsusega nr 57  vastu võtnud Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning suunanud üldplaneeringu avalikule väljapanekule vastavalt PlanS § 87 lg 1-le.
 
Mustvee valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 08.11.2021–12.12.2021.
 
Planeeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee Vallavalitsuse kodulehel:
https://mustveevald.kovtp.ee/mustvee-valla-uldplaneering.

Lisaks oli planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:
Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn);
Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää küla);
Avinurme teenuskeskuses (Võidu tn 9, Avinurme alevik);
Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik);
Kääpa teenuspunktis (Siili, Kääpa küla);
Voore teenuspunktis (Lossi, Voore küla).

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63.  Üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaal-majandusliku, kultuuriliste kui ka looduskeskkonna arenguvajadustele ja laiematele suundumustele.

Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet ja ettevõtluse võimalused valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuste – Mustvee linna, Avinurme ja Lohusuu alevike ning Voore ja Kääpa külade – arengut. Üldplaneering keskendub ühelt poolt teemadele, mis on olulised täna koostatavates üldplaneeringutes – nt taastuvenergeetika. Teisalt käsitletakse ka Mustvee valla kontekstis olulisi teemasid – nt üleujutusohu vältimine, paadikanalite seadustamine, maaparandussüsteemide toimimine.  Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris. 

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.  KSH poolt tehtud ettepanekud on viidud planeeringusse. 

Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi e-posti aadressil info@mustvee.ee või Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond, 49603.

Avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumise aja annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.
 

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek

25.11.20

 kestab 25.11.2020–31.12.2020.

Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee Vallavalitsuse kodulehel.

Lisaks on planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:

  • Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn);
  • Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää küla);
  • Avinurme teenuskeskuses (Võidu tn 9, Avinurme alevik);
  • Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik);
  • Kääpa teenuspunktis (Siili, Kääpa küla);
  • Voore teenuspunktis (Lossi, Voore küla).

Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi e-posti aadressil info@mustvee.ee või Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond, 49603.

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63.  Üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumise aja annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.

ÜP seletuskiri

KSH aruanne

LS ja KSH VTK

LS ja KSH VTK koondtabel

Mustvee valla maakasutuskaart

Avinurme alevik

Kääpa küla

Lohusuu alevik

Mustvee linn

Omedu küla

Raja küla

Voore küla

Üldplaneeringu eelnõuga on võimalik tutvuda ka kaardirakenduses: https://hendrikson.ee/maps/Mustvee-ÜP/

Mustvee valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

10.10.19

Mustvee Vallavalitsus avalikustab üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos laekunud ettepanekutega
Mustvee valla ÜP,  LS ja KSH VTK osas esitatud ettepanekute ja vastusseisukohtade koondtabel 

Mustvee valla ÜP LS ja KSH VTK

 

KSH VTK ning valla tugiplaan seisuga 04.10.2019 (nii pdf-kujul kui veebirakenduses) asuvad siin:

Teade Mustvee valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise kohta

Mustvee Vallavolikogu algatas 26.09.2018 otsusega nr 63 Mustvee valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Üldplaneeringu eesmärk on ühtlustada Mustvee valla ruumilised arengusuunad- ja põhimõtted ning kujundada Mustvee vallast hästi funktsioneeriv elu- ja arenduskeskkond ning turismipiirkond. Üldplaneering algatati planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesannete lahendamiseks kogu valla territooriumil.

Üldplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Mustvee valla veebilehel www.mustvee.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas, asukohaga Narva tn 16, Mustvee linn.

Vallavolikogu otsus 26.09.2018 nr 63