Mustvee valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

10.10.19

Mustvee Vallavalitsus avalikustab üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos laekunud ettepanekutega
Mustvee valla ÜP,  LS ja KSH VTK osas esitatud ettepanekute ja vastusseisukohtade koondtabel 

Mustvee valla ÜP LS ja KSH VTK

 

KSH VTK ning valla tugiplaan seisuga 04.10.2019 (nii pdf-kujul kui veebirakenduses) asuvad siin:

Teade Mustvee valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise kohta

Mustvee Vallavolikogu algatas 26.09.2018 otsusega nr 63 Mustvee valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Üldplaneeringu eesmärk on ühtlustada Mustvee valla ruumilised arengusuunad- ja põhimõtted ning kujundada Mustvee vallast hästi funktsioneeriv elu- ja arenduskeskkond ning turismipiirkond. Üldplaneering algatati planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesannete lahendamiseks kogu valla territooriumil.

Üldplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Mustvee valla veebilehel www.mustvee.ee ning tööpäevadel kl 8.00-16.00 Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas, asukohaga Narva tn 16, Mustvee linn.

Vallavolikogu otsus 26.09.2018 nr 63