« Back

Hajaasustuse programm 2024

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril 2024. a ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024. a.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Projekti kogukuludest võib toetus moodustada kuni 67% ning oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33%. Maksimaalne toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2019-2023 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Iga valdkonna jaoks on võimalik toetust saada ainult üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aasta ringi ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlemise tingimused:

 • toetust saavad taotleda füüsilised isikud;
 • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist  majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
 • projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
 • iga valdkonna kohta tuleb esitada eraldi taotlus koos kohustuslike lisadega;
 • taotluse esitamise päeval peab eelmine sama majapidamisega seotud toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31. oktoobriks 2025.

Mustvee Vallavalitsuse 16.01.2024 korraldusega nr 21 kehtestati hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoorus eelistatuid sihtrühmaks ühistaotlusi esitavad isikud, lastega pered ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik(ud) ja prioriteetseteks valdkondadeks veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid.

Taotlemine

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Mustvee Vallavalitsusele paberkandjal (Tartu tn 28, Mustvee linn, Jõgevamaa 49603) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@mustvee.ee hiljemalt 01. aprilliks 2024. a.

Taotlusele esitatavad nõuded:

 • taotlus tuleb esitada programmi poolt ettenähtud vormil ja selle lisadel;
 • taotluse eelarve juures peab olema kaks võrreldavat hinnapakkumist;
 • taotluse juurde tuleb esitada taotleja garantiikiri omaosaluse tasumise kohta;
 • veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb teatud juhtudel lisada ka veeanalüüsid;
 • korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab Riigi Tugiteenuste Keskus kodulehelt: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Mõned tähelepanekud taotluse koostamisel:

 • Soovitame juba varakult  tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).
 • Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb teatud juhtudel lisada ka veeanalüüsid. Veeanalüüs tuleb lisada taotlemisel kui:
 1. projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine;
 2. kui rajatakse joogiveetorustik olemasolevast kaevust hoonesse ja/või paigaldatakse sinna pump;
 3. olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.

Veeanalüüside kulutused saate lisada taotluse esitamisel projekti eelarvesse juurde. Kui veeproove võetakse kaks korda (enne tööde algust ja peale tööde valmimist) siis tuleb eelarves arvestada veeanalüüside kulu kaks korda ning liita need kulutused projekti maksumusele juurde.

Vajalik info veeproovide saamiseks: Terviseameti Tartu labor, tel 58093071, tartulabor@terviseamet.ee (veeproovi vanus võib olla kuni 2 aastat enne taotluse esitamist)

Taotluste hindamine

Nõutele vastavaid taotlusi hindab Mustvee Vallavalitsuse 16.01.2024 korraldusega nr 20 moodustatud hajaasustuse programmi 2024. aasta taotluste hindamise komisjon, kuhu kuuluvad: abivallavanem Reili Tooming, arendusspetsialist Piret Kaur, ehitusspetsialist Tarmo Tamm, sotsiaaltööspetsialist Piret Tomson, vallakantselei spetsialist Imbi Kaarama, vallavalitsuse liige Taivo Kruusaauk ja vallavalitsuse liige Lembit Mangulson.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
 • taotleva toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Aruandlus  

Toetuse kasutamise aruanne koos lisadega tuleb esitada Mustvee Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad;
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs;
 • Toetuse kasutamise aruanne

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluste koostamisel annavad:

 • Piret Kaur- tel 5362 4400, e-post: piret.kaur@mustvee.ee
 • Imbi Kaarama- tel 5298874, e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee
 • Tarmo Tamm (ehitusküsimused)- tel 5049221, e-post: tarmo.tamm@mustvee.ee