« Back

SUURJÄÄTMETE KOGUMISRING MUSTVEE VALLAS

SUURJÄÄTMETE KOGUMISRING MUSTVEE VALLAS laupäeval, 25. mail 2024

Suurjäätmed on suuremõõtmelised olmejäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada jäätmemahutisse, nagu mööbel, vaibad, kardinapuud, riidenagid, peeglid, spordivahendid, lapsevankrid, WC-potid, madratsid jms. Selliseid jäätmeid saab üks majapidamine ühel kogumisringil üle anda kuni 5 m³. Suuremad kapid tuleks võimaluse korral osadeks lahti võtta.

NB! Suurjäätmete hulka EI KUULU ehitus- ja lammutusjäätmed, ohtlikud jäätmed ning suuremõõtmelised probleemtooted (autoromud või nende osad, vanarehvid, elektri- ja elektroonikaseadmed või nende osad) ja muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed ‒ sellised jäätmed on jäätmevedajal õigus jätta ära viimata. Läbipaistmatutes kilekottides jäätmeid vastu ei võeta.

Jäätmekogumisringile saab end registreerida AS Eesti Keskkonnateenused telefonil 7386700 või meiliaadressil tartu@keskkonnateenused.ee. Registreerumine lõpeb viis päeva enne kogumisringi toimumist.

Teenuse tellimisel tuleb vedajale teada anda äraantavate jäätmete ligikaudne kogus ning leppida kokku koht, kus jäätmeveoki suurust arvestades on võimalik jäätmeid üle anda (prügikonteineri juures, värava kõrval, tee otsas vm). Teenuse tellijal tuleb veopäeva hommikul kella 9.00-ks paigutada oma jäätmed kokkulepitud asukohta. Kuna jäätmed tõstetakse autosse kraanaga, siis peaksid need olema paigutatud kompaktselt, kaugemale hoonetest, puudest ja elektriliinidest.

Kui kogumisringil osaleda soovijaid saab olema väga palju ja jäätmete maht on suur, siis jätkab vedaja jäätmete kogumist ka pühapäeval, 26. mail.

Suurjäätmete kogumisringil osalemine maksab 0,05 eurot, mille jäätmevedaja lisab järgmisele arvele. Jäätmevedajal on õigus küsida teenuse tellijalt tasu tehtud tühisõidu eest, kui jäätmeid ei ole veopäevaks kokkulepitud kohta välja pandud või on üleandmiseks välja pandud ainult sobimatud jäätmed.

 
СБОР КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА В ВОЛОСТИ МУСТВЕЭ в субботу, 25 мая 2024 г.
 
Крупногабаритный мусор, это крупные бытовые отходы, которые не могут быть помещены в контейнер для мусора из-за их веса или объема, такие как мебель, ковры, карнизы, вешалки для одежды, зеркала, спортивный инвентарь, детские коляски, унитазы, матрасы и т. д. Одно хозяйство может сдать крупногабаритный мусор за один раз до 5 м³. По возможности большие шкафы следует разобрать.
Внимание! К крупногабаритным отходам НЕ ОТНОСЯТСЯ строительные отходы, опасные отходы и крупногабаритные проблемные предметы (автомобильные отходы или их части, отработанные шины, электрические и электронные устройства или их части) и другие отходы, на которые распространяется ответственность производителя ‒ перевозчик отходов имеет право не вывозить такие отходы. В непрозрачных пакетах отходы не принимаются.
Для участия в сборе отходов можно зарегистрироваться, позвонив в AS Eesti Keskkonnateenused по телефону 7386700 или по электронной почте tartu@keskkonnateenused.ee. Регистрация заканчивается за пять дней до дня сбора.
При заказе услуги необходимо сообщить оператору вывоза мусора примерное количество отходов и согласовать место, где, учитывая габариты мусоровоза, можно передать отходы (около мусорного контейнера, рядом с воротами, на краю дороги и т. д.). Заказчик услуги должен разместить отходы в согласованном месте в день сбора к 9:00 часам утра. Так как отходы поднимаются в машину краном, размещать их следует компактно, вдали от построек, деревьев и линий электропередач. Если желающих принять участие в сборе будет много и объем мусора большой, перевозчик может продолжить сбор отходов и в воскресенье, 26 мая.
Участие в сборе отходов стоит 0,05 евро, которoе оператор вывоза мусора добавляет к следующему счету. Перевозчик отходов имеет право потребовать от клиента плату за порожнюю езду, если отходы не выставлены в день перевозки в согласованном месте или к сдаче были выставлены только непригодные отходы.