« Tagasi

Vallavolikogus toimunud

 ·         Pille Metspalu ettevõttest Hendrikson &  Ko andis ülevaate Mustvee valla ühistranspordi analüüsist. 

·         Maa toimingutega  seotud küsimustes tegid ettekande maakorraldajad  Reili Tooming ja Pille Lapin. 

·         Mustvee valla eelarve I lugemine, ettekandjad  arengu- ja eelarvekomisjoni esimees Hannes Soosaar ja finantsnõunik Heli Viilberg. Eelarve projekt ja seletuskiri on avalikustatud valla veebilehel. Ettepanekuid  võimalik esitada kuni 8.veebruarini.

·         Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, esimeheks osutus valituks Ülle Rosin ja aseesimeheks Aleksei Männiste 

·         Revisjonikomisjoni liikmete valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine, komisjoni liikmeteks kinnitati Aivar Altmäe,  Arlo Säälik ja Ljudmilla Smirnova

·         Mustvee valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine – ettekandjateks vallavanem Jüri Morozov ja ühinemise koordinaator Katrin Rajamäe. Koondatakse 3 raamatupidaja kohta. Ehitusspetsialisti ümbernimetamine majandusspetsialistiks – volikogu liikmete poolt kirjalik eriarvamus, mille tulemusel jäi ametikoha nimetus muutmata.

·         Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine – ettekandjaks vallavanem Jüri Morozov 

·         Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine – ettekandjaks vallavanem Jüri Morozov

·         Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine – ettekandjaks vallavanem Jüri Morozov 

·         Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus - ettekandjaks vallavanem Jüri Morozov 

·         Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku. Üldkoosoleku esindajateks määrati vallavanem Jüri Morozov ja volikogu esimees Aivar Saarela, asendusliikmeteks abivallavanem Enn Kurg ja vallavolikogu aseesimees Max Kaur, volikogusse Aivar Saarela, asendusliikmeks Max Kaur 

·         Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kord, ettekandjaks ühinemise koordinaator Katrin Rajamäe. Taotluste esitamise tähtaeg 15.veebruar 2018 

·         Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord ettekandjaks ühinemise koordinaator Katrin Rajamäe ja  hariduskomisjoni esimees Anne Paas. Taotluste esitamise tähtaeg 15.veebruar 2018

·         Mustvee valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine, ettekandjateks finantsnõunik Heli Viilberg ja vallasekretär Daisy Utsar 

·         Kooli ja koolieelse lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine, ettekandjateks vallasekretär  Daisy Utsar ja hariduskomisjoni esimees Anne Paas 

·         Saare  ja Kasepää vee-ja kanalisatsiooniprojekti järgmisele etapi omaosaluse garanteerimine, ettekandjateks abivallavanem Enn Kurg ja vallavanem Jüri Morozov 

·         Pakkumuste hindamiseks ja töövõtja kinnitamiseks nõusoleku andmine (EST-RUS meetme projekti „Ettevõtluskeskkonna arendamine" eelprojekti hinnapakkumise kinnitamine, ettekandjateks  vallavanem Jüri Morozov ja abivallavanem Enn Kurg. Projekti tutvustas Ülo Amor. Kinnitati eelprojekti hinnapakkumus. 

·         Vallavalitsus info (sh valla finantsseis) vallavanem Jüri Morozovilt ja finatsnõunik Heli Viilbergilt 

·         Komisjonides päevakorral – komisjonide esimehed esitasid ülevaated kavandavatest koosolekutest. Järgmiseks vallavolikogu istungiks esitatakse tööplaanid. 

·         Jooksvad küsimused

 

·         Järgmine Vallavolikogu istung 28.02.2018

·         Vallavolikogu istungi protokoll ja õigusaktid avalikustatakse Mustvee valla dokumendiregistris