« Tagasi

Mustvee valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad

24.01.22 kell 14.00 Saare rahvamajas (Rahvamaja, Kääpa küla, Mustvee vald)

24.01.22 kell 16.00  Mustvee Kultuurikeskuses (Tartu tn 12, Mustvee linn, Mustvee vald)

25.01.22 kell 14.00 Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik, Mustvee vald)

Avaliku arutelu eesmärgiks on selgitada planeeringulahendust ning arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid. Palume võimalusel osaleda oma piirkonna arutelul ning arvestada riigis kehtivate piirangutega, sh COVID-tõendi ja isikuttõendava dokumendi esitamise ning maskikandmise vajadusega.

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63.  Üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse §-s 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaal-majandusliku, kultuuriliste kui ka looduskeskkonna arenguvajadustele ja laiematele suundumustele.

Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet ja ettevõtluse võimalused valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuste – Mustvee linna, Avinurme ja Lohusuu alevike ning Voore ja Kääpa külade – arengut. Üldplaneering keskendub ühelt poolt teemadele, mis on olulised täna koostatavates üldplaneeringutes, nt taastuvenergeetika. Teisalt käsitletakse ka Mustvee valla kontekstis olulisi teemasid, nt üleujutusohu vältimine, paadikanalite seadustamine, maaparandussüsteemide toimimine.  Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.  KSH poolt tehtud ettepanekud on viidud planeeringusse.

Mustvee valla üldplaneeringu vastuvõtmise järgne avalik väljapanek toimus 08.11.2021–12.12.2021. Planeeringu materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee Vallavalitsuse kodulehel https://mustveevald.kovtp.ee/mustvee-valla-uldplaneering ja vallas kohapeal.

Täiendavat infot avaliku arutelu kohta saab Mustvee Vallavalitsusest: Reili Tooming (reili.tooming@mustvee.ee; tel 51946525) või Pille Lapin (pille.lapin@mustvee.ee; tel 5068432).