« Tagasi

Tööpakkumine - Mustvee Vallavara juhataja

Töökoha eesmärk

Hallatava asutuse Mustvee Vallavara (edaspidi vallavara) Saare ja Avinurme piirkonna vallavara kui asutuse töö üldine korraldamine ja koordineerimine. Majandustegevuse, vara haldamise ja arendustegevuse koordineerimine sh valla hoonestatud kinnisvara ja muu vallavara (rajatiste) efektiivse ning säästliku kasutamise korraldamine. Valla kohalike avalike teede ja tänavate hoolduse, remondi ja ehitustööde korraldamine ning järelevalve. Valla kalmistute töökorraldus. Valla avalike haljasalade, parkide ja randade korrashoidu ja hoolduse korraldamine ja järelevalve.

Töökohustused

Eesmärgi täitmiseks Vallavara juhataja tagab:

 • vallavara töökorralduse korraldamise ja koordineerimise;
 • vallavara piirkondade (Saare, Avinurme) üldise majandustegevuse korraldamise ja koordineerimise;
 • vallavara haldamise, kasutamise ja käsutamisega seonduvate probleemide lahendamise piirkondades;
 • valla heakorraobjektide nõuetekohase ekspluateerimise ja korrastamise korraldamise;
 • heakorraobjektide jooksva ja kapitaalremondi ning rekonstrueerimis- ja ehitustööde juhtimise ja organiseerimise sh töövõtjatega sõlmitavate lepingute ettevalmistamine;
 • soojamajanduse korraldamise teenuskeskuse piirkondades;
 • piirkondade valla kalmistute töö korraldamise;
 • Avinurme ujula töö korraldamise;
 • piirkondades vallale kuuluvate elektrisüsteemide ( sh tänavavalgustuse ) haldamise ja arvestuse korraldamise;
 • piirkondlike majandusvaldkonna hangete läbiviimise;
 • piirkondlike arendustegevuste koordineerimise, projektide koostamise ja juhtimise koostöös majandusvaldkonna abivallavanemaga;
 • oma töövaldkonnas eelarvete ja õigusaktide eelnõude koostamise vallavalitsusele, volikogu istungile;
 • järelevalve teostamise piirkondlike teenuste osutamise kvaliteedi üle;
 • kogukonna ja vallavalitsuse vahelise informatsiooni vahendamise;
 • koostöö piirkondlike kogukonnakogudega;
 • infopäevade ja rahvakoosolekute korraldamise piirkonna elanikele olulistes küsimustes vallavalitsuse korraldusel;
 • vallavara omanikule täieliku ülevaate omandis olevate objektide tehnilisest seisukorrast;
 • vallavanema poolt antavate ühekordsete ülesannete täitmine.

Vastutus:

 • oma kohustuste õiguspärase, täpse, kvaliteetse ja õigeaegse täitmise eest;
 • talle töö tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste eraisikuliste isikuandmete ning muu juurdepääsupiirangutega informatsiooni hoidmise eest;
 • tema kasutusse antud vara nõuetekohase hoidmise ja säilimise eest
 • tema poolt peetava asjaajamise asjaajamiskorrale vastavuse eest;
 • aruannetes esitatud andmete õigsuse eest.
 • väljastatud dokumentide ja informatsiooni õigsuse eest.
 • Vastutab töösisekorra, tule- ja tööohutusnõuete jm seadusest tulenevate nõuete täitmise eest.

Nõudmised kandidaadile:

 • Vähemalt 2-aastane juhtimisalane töökogemus;
 • teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • juhtimisalased teadmised ja oskus algatada, seada eesmärke, analüüsida ja planeerida tööprotsesse ja alluvate tööd, meeskonnatöö oskus, oskus areneda ja motiveerida alluvaid;
 • oskus algatada protsesse ja vastustada protsesside läbiviimise ja lõppeesmärkide täitmise eest;
 • tööks vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus ning dokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning teadmised hea halduse põhimõtetest;
 • hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega ja võtta vastutus protsesside läbiviimise eest;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus;
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel;
 • hea suhtlemis- ja analüüsioskus ning otsustus- ja vastutusvõime.

Kasuks tuleb:

 • haldusjuhtimise tundmist ning vastavat töökogemust KOV halduse alal;
 • varasem riigihangete läbiviimise kogemus;
 • varasem töökogemus avalikus sektoris;

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1600 eurot kuus (bruto), katseajal kuni 10% põhipalgast madalam;
 • projektijuhina on võimalik saada lisatasu projektijuhtimise eest;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vaheldusrikast tööd;
 • meeldivat töökeskkonda sõbralikus kollektiivis;
 • eneseteostuse- ja erialase arengu võimalusi;
 • paindlikku tööaega.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 21. jaanuaril 2022 e-posti aadressil info@mustvee.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Mustvee Vallavara juhataja konkurss".