« Tagasi

Üldhariduskooli gümnaasiumiastmes õppivale õpilasele stipendiumi taotlemise tähtaeg on 20.12.2021

Stipendiumi eesmärk on motiveerida õpilasi saavutama paremaid õpitulemusi ja tunnustada edukamaid õpilasi. Stipendiumi makstakse üldhariduskooli gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mustvee vald.

Stipendiumi taotlemiseks esitatakse kirjalik avaldus, millele on lisatud:
- Kooli kinnitus õppetulemuste ja käitumise kohta.
- Arvelduskonto number stipendiumi ülekandmiseks.
- Kirjaliku avalduse allkirjastab õpilane ja üks lapsevanematest või hooldusõigust omav isik.
- Avaldus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 20. detsembriks ja 20. maiks.
- Vallavalitsus kontrollib avalduses esitatud andmeid ja küsib vajadusel lisainformatsiooni.
- Ebaõigete andmete esitamisel avaldust ei rahuldata.

Stipendiumi makstakse järgmistel tingimustel:
- Õpilane on lõpetanud poolaasta vähemalt keskmise hindega 4,5.
- Õpilase käitumine on hea või eeskujulik.

Stipendiumi määraks on 150 eurot poolaastas õpilase kohta.
Vallavalitsus kannab stipendiumi hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale avalduse rahuldamist avalduses märgitud arvelduskontole.