Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Projekti eesmärk on tõhusalt toimiv ühinenud omavalitsus, mis suudab tagada elanikele kvaliteetseid  teenuseid ja kasutada Peipsi piirkonna potentsiaali parema arengu ja konkurentsivõime saavutamiseks.

 

Projektiga kavandatud tegevuste tulemused ja mõju:

1. Välja on töötatud ja rakendatud ühinenud omavalitsuse juhtimismudel ja struktuur ning teenuspiirkondade ja teenuskeskuste toimimise põhimõtted – võimaldab tagada elanikele kvaliteetsemaid teenuseid, suurema mahu juures on võimalik spetsialiseeruda ja kaasata kvalifitseeritud teenistujaid.

2. Toimiv ühistranspordi võrgustik – analüüsi tulemusena töötatakse välja uutel alustel valla õpilasliinid ja ühistranspordi võrk, mis tagaks ühenduse valla keskuse ja teenuskeskustega.

3. Valminud kogukonnakogu statuut lähtuvalt piirkondlikest eripäradest – kohalikel elanikel on senisest suuremad võimalused kohaliku elu küsimustes kaasarääkimisel ja tuleviku planeerimisel.

4. Valminud haridusvõrgu analüüs, töötatud välja haridusteenuse kvaliteedinõuded, mis on aluseks lasteaedade personali palgamäärade ühtlustamiseks – võimaldab tagada kuluefektiivsema ja jätkusuutliku haridusvõrgu, mis on üks olulisemaid probleemkohti ühinenud omavalitsuses.

5. Ühinemisjärgne tugi koordinaatori poolt aitab tagada, et ühinemislepingus kokkulepitud ühinemiseelsed ja –järgsed tegevused saaksid edukalt ellu viidud ning Peipsi piirkonda kui ääremaalisse kanti moodustuks omavalitsus, mis suudab konkureerida teiste Eesti piirkondadega.

 

Projekti kogumaksumus: 30 527 EUR. Toetuse summa: 20 000 EUR.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Lisainfo: Katrin Rajamäe (ühinemiskoordinaator), e-post: katrin@jaek.ee, tel: 513 8333.