Mustvee Vallavalitsus osales koos Põltsamaa Vallavalitsuse ja Elva Vallavalitsusega 2019. aastal projektis, mille käigus töötati välja tugispetsialistide teenuse osutamise juhtimismudel

1/23/20
Projekt nr 2014-2020.12.01.18-0059. Kogu projekti maksumus oli 29 411,76 eurot,
millest 25 000 eurot tuli Euroopa Sotsiaalfondist. Iga omavalitsuse omaosalus oli 1 470,59 eurot. 
 
Põltsamaa Vallavalitsus viis koos Elva ja Mustvee Vallavalitsusega 2019. aastal  läbi projekti "Põltsamaa, Mustvee ja Elva vallale tugispetsialistide teenuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuuri ja teenuse osutamise mudeli väljatöötamine".
 
Projekti toetati kohalike omavalitsuste üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise meetmest. Projekti eesmärgiks oli välja töötada igale projektis osalevale vallale tema vajadustest lähtuv mudel tugispetsialistide teenuse osutamiseks. Tugispetsialistideks on haridusasutustes töötavad  eripedagoogid, logopeedid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid. Lisaks tugispetsialistidele käsitleti ka HEV koordinaatori rolli.
 
Analüüsi käigus teostati järgmised tegevused:
  • kaardistati olemasolev olukord (sh teenuste osutamise vajadus ja maht, tänased ja tulevased probleemkohad, olemasolevad ressursid); 
  • töötati välja Põltsamaa, Mustvee ja Elva omavalitsuste vajadustele vastavad tugispetsialistide teenuse osutamise juhtimismudelid, sh teenust osutava organisatsiooni struktuur, tugispetsialistide vajaduse prognoos aastani 2025, tugivõrgustiku rollijaotused, teenusprotsessid, vajaminevad ressursid, koolitusvajadused.  
Projekti tulemuseks oli igale omavalitsusele vajadusi arvestav tugispetsialistide teenuse osutamise mudel, mille alusel saab omavalitsustes alustada teenuse osutamiseks vajalike muudatuste ettevalmistamist ja/või elluviimist hiljemalt 2020/2021.
 

Mustvee haridusvõrgu analüüs

Lae dokument alla siin