Mustvee vallavalitsus kinnitas 2.04.2024 korraldusega nr 127 Mustvee valla eelarvest makstavate huvihariduse ja -tegevuste toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad.

Isikliku sõiduauto kasutamine huvitegevuses osalemiseks(sõidupäevik)
Huvitegevuse kuluhüvitise taotlus  prindi PDF täida PDF

* täidetava pdf faili kasutamiseks, lae fail arvutisse ja ava dokument pdf vaatluriga (adobe reader, foxit reader jne.)

 

Mustvee Vallavolikogu kinnitas 28.detsembri 2018 huvihariduse ja –tegevuse toetamise uue korra.

Valla eelarvest toetatakse osaliselt õpilaste, 7–19-aastaste noorte, huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) õpilane ja vähemalt üks tema seaduslik esindaja on rahvastikuregistri andmetel Mustvee valla elanikud 1. jaanuari seisuga toetuse taotlemise aastal. Juhul, kui valda registreeritakse hiljem, kui 1. jaanuar, arvestatakse toetust Mustvee valda registreerimisele järgnevast kuust;

2) õpilane õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppevormis;

3) avaldus on esitatud tähtaegselt;

4) transporti huvitegevuse asukohta toetatakse juhul, kui õppuril puudub võimalus mõistliku ajaga liigelda kodu ja huvitegevuse asukoha vahel ühistranspordiga.

Varasemaga võrreldes on oluline märkida, et alates 1. jaanuarist makstakse kuluhüvitist tegelike kulude alusel, kui avaldusele on lisatud tehtud kulude aluseks olevad dokumendid  ja maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad.

Hüvitist makstakse iga õpilase kohta kuni 50% huvitegevuses osalemise tasutud  kuludest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Kolme ja enama alaealise lapsega, puudega lapsega või vähekindlustatud pere puhul on õpilase hüvitis ühes kalendriaastas kuni 75% tasutud kuludest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär.

Korras sätestatud toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks kuu aja jooksul valla eelarve vastuvõtmisest.

Hüvitist ei maksta Mustvee valla hallatavate asutuste spordi- ja huviringide osalustasu kompenseerimiseks ja juhul kui õpilane õpib Mustvee Muusika- ja Kunstikoolis või Mustvee Vallavalitsusega lepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse munitsipaalhuvikoolis või erahuvikoolis.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt. Taotluse esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt järgmise kalendriaasta 15. jaanuar (perioodil jaanuarist- detsembrini osutatud teenuste eest).

Täpsem info:

Seotud failid:

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord (RT IV, 01.11.2023, 20)