Ehitusluba, selle taotlemine ja -loajärgne ehitamine

Ehitusluba, selle taotlemine ja -loajärgne ehitamine
 
Ehitis on hoone või rajatis, mis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest
 
Hoone või rajatise püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks, lammutamiseks või muu ehitisega seonduva tegevuse jaoks on vajalik taotleda ehitusluba või esitada ehitusteatis.
 
Ehitusloa või ehitusteatise kohustuslikkus on toodud Ehitusseadustiku lisas nr 1 (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf#)
 
Taotluse või teatise võib esitada ehitisregistri kaudu või digitaalselt allkirjastatuna taotluse/teatise (https://www.mkm.ee/et/ehitisregister) vormil e-postiga info@mustvee.ee.
 
Loa taotlusele või teatisele lisatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 2015. aasta määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile". (https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007)
 
Alates 01.01.2018.a. tuleb kõik ehitustegevust puudutavad taotlused ja teatised (projekteerimistingimuste/ehitusloa/kasutusloa taotlus, ehitusteatis, kasutusteatis, jne) esitada läbi riikliku ehitisregistri. (www.ehr.ee) Vajalik on ID-kaardiga autentimine.
 
Ehitusprojektile tuleb lisada:
 
* väljavõte detailplaneeringust või projekteerimistingimused;
* geodeetiline alusplaan mis ei ole vanem kui kaks (2) aastat;
* tehnilised tingimused tehnovõrkudega liitumiseks (elektrivarustus (va üksikelamu), vee- ja kanalisatsioonivarustus, gaasivarustus jne) ja tehnovõrkude valdajate kooskõlastused asendiplaanil;
* riigilõivu maksekorralduse koopia. Tasutakse Mustvee Vallavalitsuse arveldusarvele. Selgitusse märkida "RL (nimi või kinnistu aadress) EL eest".
 
Riigilõivu määrad vt link "Riigilõiv". (suunab alamjaotusele Riigilõiv)
 
Riigilõivu suuruse arvestab ehitisregister automaatselt vastavalt ehitustöö liigile taotluse sisestamisel.
 
Alates 01.01.2018 võib hoonete energiamärgiseid väljastada vaid see isik, kellel on energiamärgise väljastamiseks vajalik pädevus ja vastav kutsetunnistust või osakutsetunnistus.
 
Projekteeritavatele hoonetele (nii uued kui ka oluliselt rekonstrueeritavad hooned) võivad energiamärgist väljastada:
 
* Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7 (EKR 7. tase);
* Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7 (EKR 7. tase) osakutse „Energiakasutuse modelleerija";
* Volitatud energiatõhususe spetsialist 8 (EKR 8. tase).
 
Olemasolevatele hoonetele võivad jätkuvalt energiamärgist väljastada:
 
* Energiaaudiitor, tase 6;
* Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7 (EKR 7. tase);
* Volitatud energiatõhususe spetsialist 8 (EKR 8. tase).
 
Kooskõlastamine:
 
Hoone ehitusprojekti kooskõlastamine Lõuna Päästekeskusega toimub ainult elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Päästekeskusele edastatakse projekt valla ehitisregistri spetsialisti poolt peale valla poolsete märkuste lahendamist.
 
Projekt peab olema kooskõlastatud detailplaneeringus või projekteerimistingimustes toodud teiste asjaomaste ametkondade või asutustega. Riiklikele ametkondadele edastab ehitisregistri spetsialist projekti kooskõlastamiseks ehitisregistri kaudu.
 
Projekt peab olema kooskõlastatud konkreetse kinnistu kitsendustest tulenevalt asjaomaste ametkondade või asutustega.
 
Menetleja poolt määratud vajadusel kooskõlastab loa taotleja ehitusprojekti ka naabritega.
 
Menetlusajad:
 
Ehitusluba väljastatakse või taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul ehitusloa taotlemise viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.
 
Ehitusteatisega teavitatud ehitise ehitamist võib alustada 10 päeva pärast teatise esitamist, kui vallavalitsus ei ole teavitanud ehitusteatise esitajat vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendava kontrolli vajadusest.
 
Ehitusloajärgne ehitamine
 
Ehitustööde tegemisel tuleb muuhulgas järgida allolevaid nõudeid:
 
* Ehitusloa väljastamise järgselt ja/või ehitusteatise esitamise järgselt võib ehitustöid teostada vaid selle ehitusprojekti järgi, millele luba väljastati või, mis ehitusteatise lisana ehitisregistrisse esitati.
 
* Kõik ehitamise käigus tehtavad projektimuudatused tuleb enne nende järgi ehitustööde tegemist kooskõlastada tööde tellijaga (ehitise omanikuga), projekteerijaga, omanikujärelevalve tegijaga, -Päästeametiga ja vajadusel ka pädeva asutusega (vallavalitsusega). Vajadusel olenevalt muudatuste suurusest ja iseloomust ning hoone suurusest tuleb elamute ning nende teenindamiseks vajalike abihoonete kohta esitada vallavalitsusele ehitusteatis koos ehitusprojektiga või ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga. Mitteelamu korral tuleb esitada ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga.
 
* Kogu ehitusperioodi jooksul peavad ehitamist teostav isik ja ehitise omanik järgima ehitusseadustikust ning selle alusel kehtestatud määrustest tulenevaid nõudeid.
 
* Ehitusloa- ja ehitisteatise järgsel ehitamisel, kui on nõutav ehitusprojekti esitamine, tuleb ehitise omanikul ehitisele määrata pädev omanikujärelevalve tegija vastavalt majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusele nr 80
 
* Ehitusloajärgset ehitamist alustades on ehitamist teostaval isikul kohustus ehitamise käiku dokumenteerida vastavalt majandus- ja taristuministri 12.09.2015 määrusele nr 115 (https://www.riigiteataja.ee/akt/109092015003)
 
* Ehitamise dokumenteerimise kohustus on ehitamist teostaval isikul (ehitajal).
 
* Ehitamise dokumenteerimisega tuleb alustada kohe esimeste ehitusprojekti järgsete tööde tegemisega alustamisest (ehitise mahamärkimisest). Ehitamise dokumenteerimine peab toimuma kõigil päevadel, kui teostatakse projektijärgseid ehitustöid (st. reaalajas). Tagantjärgi ehitusdokumentatsiooni koostamine pole korrektne ega seaduslik.
 
* Ehitusdokumentatsioon peab olema ehitamise ajal ehitusobjektil kättesaadav järelevalvet teostavatele isikutele.
 
* Ehitusloa järgsel ehitamisel tuleb hiljemalt 3 päeva enne ehitamisega alustamist esitada Ehitisregistri kaudu nõuetekohane ehitamise alustamise teatis. (https://www.mkm.ee/et/ehitisregister)
 
* Ehitamisega alustamise päevast kuni ehitamise lõpetamiseni peab olema ehitis ohutuse tagamiseks piiratud kõrvaliste isikute objektile sattumise vastu (vajadusel piirdetaraga, ohulint ei ole piire) ja nõuetekohaste ohutussiltidega (ohutsoon, isikukaitsevahendite kasutamise kohustuslikus jne.) ning varustatud infotahvliga ( min. mõõdud kõrgus 2m ja laius 1,5m), millel on selgelt ja loetavalt ehitamise andmed (ehitise nimetus, ehitusloa nr, ehitaja nimi ja kontaktisiku tel, omanikujärelevalve tegija nimi ja kontaktisiku tel, tellija nimi ja kontaktisiku tel, ehitusperioodi algus ja lõppkuupäevad jne). Infotahvli nõuet ei kohaldata, kui on tegemist üksikelamu ehitamisega või ehitustööd toimuvad vaid hoone siseruumides.
 
* Ajal, mil ehitusobjektil ehitustegevust ei toimu, peab see olema ohutuse tagamiseks kindlalt piiratud vältimaks kõrvaliste isikute pääsu töömaale
 
* Ehitustegevus loetakse lõpetatuks ainult peale ehitisele kasutusloa saamist või kasutusteatise nõuetekohast esitamist
 
Ohutuse tagamise eest ehitusobjektil – ja projektijärgse ehitamise eest vastutab ehitise omanik.
 
Õigusaktid:
1. Ehitusseadustik
 
2. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/115062016005?leiaKehtiv
 
3. Nõuded ehitusprojektile
 
4. Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008&leiakehtiv
 
5. Omanikujärelevalve tegemise kord
 
6. Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/109092015003?leiaKehtiv