Hajaasustuse programm 2021

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor oli avatud 1. veebruar – 1. aprill

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatavad tegevused:

majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;

elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;

aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;

autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
 

Mustvee Vallavalitsuse 28.01.2021 korraldusega nr 73 kehtestati Mustvee vallas toetuse andmisel eelistatud sihtrühmaks lastega pered ning majapidamised, mille leibkonnas elab puudega isik.

Prioriteetseks valdkonnaks kinnitati veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022.

Vajalik info veeproovide saamiseks:
Terviseameti Tartu labor, tel 58093071, tartulabor@terviseamet.ee 
(Veeproovi vanus võib olla kuni 2 aastat enne taotluse esitamist)

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel annavad:

• Julija Artjušenkova - Mustvee Vallavalitsus (Tartu tn 28), tel 53481670, e-post: julija.artjusenkova@mustvee.ee

• Pille Lapin – Vallavalitsuse majandusosakond (Narva mnt 16), tel 506 8432, e-post: pille.lapin@mustvee.ee

• Merle Kruus - Saare teenuskeskus, tel 522 8474, e-post: merle.kruus@mustvee.ee

• Imbi Kaarama - Avinurme teenuskeskus, tel 529 8874, e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee

• Jana Prost (ehitusküsimused) – Vallavalitsuse majandusosakond (Narva mnt 16), tel 5199 6520, e-post: jana.prost@mustvee.ee

Toetuse saajad 2021.aastal