Hajaasustuse programm 2023

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 3. aprill

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

 

Programmist toetatavad tegevused:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
     

Taotlejale esitatavad nõuded:

  • taotleja alaline elukoht on katkematult 1. jaanuarist 2023 Rahvastikuregistri andmete kohaselt Mustvee valla hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejale.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Iga valdkonna (vesi, kanal, tee, elekter) jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Teistkordset toetust sama valdkonna rahastamiseks võib kuue kalendriaasta jooksul anda juhul, kui toetuse saaja on sama valdkonna eelmise toetuse täies mahus tagastanud põhjusel, et projekti eesmärke ei olnud võimalik saavutada.

Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kinnitatud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruanne.

Mustvee Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 19 kehtestati Mustvee vallas toetuse andmisel eelistatud sihtrühmaks ühistaotlused, lastega pered ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik.

Prioriteetseks valdkonnaks kinnitati veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine.

 

TAOTLEMISE DOKUMENDID

(taotlus, lisa, eelarve, garantiikiri, 2 hinnapakkumist, veesüsteemi taotluse puhul veeproov)

Taotlemiseks vajalikud dokumendid (leiab Riigi Tugiteenuste Keskus kodulehelt: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2024.

Vajalik info veeproovide saamiseks: Terviseameti Tartu labor, tel 58093071, tartulabor@terviseamet.ee (Veeproovi vanus võib olla kuni 2 aastat enne taotluse esitamist)

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel annavad:

• Julija Artjušenkova - tel 53481670, e-post: julija.artjusenkova@mustvee.ee

• Imbi Kaarama - tel 529 8874, e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee

• Jana Prost (ehitusküsimused) – tel 5199 6520, e-post: jana.prost@mustvee.ee

 

Hindamiskomisjon

Mustvee Vallavalitsuse hajaasustusprogrammi taotluste hindamiskomisjoni kuuluvad:
 komisjoni esimees: Julija Artjušenkova
 liikmed: Reili Tooming, Jana Prost, Taivo Kruusaauk, Lembit Mangulson, Maida Michelson, Imbi Kaarama

HAP 2023 toetuse saajad

 

  Toetuse saaja Projekti valdkond Toetus
  Harry Kalaus veesüsteem 3569.76
  Vaido Paju kanalisatsioon 2729.58
  Annika Kolk veesüsteem 5033.44
 
  Kaja Traks kanalisatsioon 1929.6
  Mall Kriiska veesüsteem 900
  Kai Säärits veesüsteem 3460.62
  Mati Vesiko kanalisatsioon 2395.58
  Raul Rosenvald veesüsteem 6500
  Erki Lehtsaar veesüsteem 6279
  Malle Hansti kanalisatsioon 2546
  Enn Haav veesüsteem 4668
  Tiit Kevad kanalisatsioon 2100
  Mart Kiisel kanalisatsioon 2169
  Rainis Limbach kanalisatsioon 5158
  Aivar Lainjarv veesüsteem 4040
  Annika Kolk kanalisatsioon 1466.56
  Enn Haav kanalisatsioon 1832
  Laine Koll juurdepääsutee 2167.58
  Eneli Kaasik elektrisüsteem 6500