Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ja anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva olulise keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut.

Keskkonnamõju hindamine kitsamas tähenduses (KMH)  viiakse läbi olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamise korral, nt elektrijaama ehitamisel, kiirtee rajamisel jms juhtudel. 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) viiakse läbi keskkonda mõjutavate strateegiliste planeerimisdokumentide (planeeringute, arengukavade jms) koostamisel.

Täpsemalt saab keskkonnamõjude hindamise kohta lugeda Keskkonnaameti kodulehelt ja Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

 

EL direktiiv 2011/92/EL (nn KMH direktiiv)

EL direktiiv 2001/42/EÜ (nn KSH direktiiv)

Lohusuu puhkeala sadama keskkonnaloa taotlus

 

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1019992 Lohusuu alevikus asuvale Puhkeala sadam katastriüksusele (42001:001:0598) paadislipi ja ujuvkai ehitamisega kaasnevaks Avijõe süvendamiseks mahus 2300 m³ ja tahkete ainete uputamiseks mahus 500 m³.

Keskkonnaloa taotlusega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil