Kasutusluba ja selle taotlemine

Enne ehitise (hoone või rajatise) kasutamisele asumist tuleb ehitusseadustikus sätestatud juhtudel taotleda kasutusluba või esitada kasutusteatis.
 
Kasutusloa või kasutusteatise kohustuslikus on toodud Ehitusseadustiku lisas nr 2 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_2.pdf#
 
Kõigil peale 30.06.1995.a. ehitusloa saanud ehitistel peab olema peale valmimist ja enne kasutuselevõttu kasutusluba või kasutusteatis ning ehitusdokumentatsioon.
 
Ehitamise dokumenteerimise kohustus on ehitamist teostaval isikul (ehitajal).
 
Ehitamise dokumenteerimisega tuleb alustada kohe esimeste ehitusprojekti järgsete tööde tegemisega alustamisest (ehitise mahamärkimisest). Ehitamise dokumenteerimine peab toimuma kõigil päevadel, kui teostatakse projektijärgseid ehitustöid (st. reaalajas). Tagantjärgi ehitusdokumentatsiooni koostamine pole korrektne ega seaduslik.
 
Ehitusdokumentatsioon peab olema ehitamise ajal ehitusobjektil kättesaadav järelevalvet teostavatele isikutele.
 
Loa taotlusele või teatisele lisatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri määrusele „Nõuded ehitusprojektile".
 
Lisadokumendid:
 
Kasutusloa taotlusele tuleb lisada (vastavalt ehitusprojektile):
 
1. ehitusprojekt (mille järgi on ehitis ehitatud). Kui ehitusluba on väljastatud enne aastat 2003, siis ka eelprojekt);
 
2. ehitise telgede mahamärkimise akt ja/või ehitusjärgne teostus/kontrollmõõdistus;
 
3. vundamendi teostusjoonis;
 
4. arhitektuursed teostusjoonised koos krundi teostusmõõdistusega;
 
5. eriosade teostusjoonised (vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, elekter jne)
 
6. ehituspäevik;
 
7. kaetud tööde aktid;
 
8. ehitustööde üleandmis-vastuvõtu akt (tellija ja töövõtja poolt allkirjastatud);
 
9. välistrasside geodeetilised mõõdistusjoonised (hoonest kuni liitumispunktideni);
 
10. elektripaigaldise audit;
 
11. piksekaitse paigaldise kontrollmõõtmiste deklaratsioon või tunnistus;
 
12. gaasipaigaldise audit;
 
13. ventilatsiooni mõõdistamise aruanne ja sertifikaadid;
 
14. teeninduslepingute koopiad (elekter, vesi ja kanalisatsioon, gaas, prügivedu);
 
15. ehitusmaterjalide ja -toodete sertifikaadid (sh kanalisatsioonimahuti sertifikaat)
 
16. puurkaevul peab olema kasutusteatis (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või kuni 50 inimest) või kasutusluba (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või üle 50 inimest);
 
17. lifti dokumentatsioon ja lifti audit;
 
18. signalisatsioonisüsteemide dokumentatsioon ja tehnilise kontrolli akt;
 
19. kustutussüsteemide dokumentatsioon ja tehnilise kontrolli akt;
 
20. liginullenergiahoone ja netonullenergiahoone ehitamisel hoone õhupidavuse kontrollmõõtmise protokoll;
 
21. riigilõivu maksekorralduse koopia. Tasutakse Mustvee Vallavalitsuse arveldusarvele. Selgitusse märkida "RL (nimi või kinnistu aadress) KL eest".
 
Riigilõivu määrad vt link "Riigilõiv". (suunab alamjaotusele Riigilõiv)
 
Lisadokumendid Päästeameti jaoks (vastavalt küttesüsteemi liigile):
 
* vastavusdeklaratsioon moodulkorstna paigalduse kohta;
* tuletõkkeukse paigaldamise kaetud tööde akt, ukse ja tihendusmaterjali sertifikaat ning ukse paigaldusjuhend;
* korstna ehitamine – kaetud tööde akt, korstnapühkija akt, tihendusmaterjalide sertifikaadid ja teostusjoonis;
* veetorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, manseti ja tihendusmaterjali sertifikaat ning manseti paigaldusjuhend;
* ventilatsioonitorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, tuletõkkeklapi ja tihendusmaterjali sertifikaat ning tuletõkkeklapi paigaldusjuhend;
* seinte puitsõrestiku katmine kahekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat;
* vahelae puittalade katmine alt kahekordse ja pealt ühekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat;
* keldrikorruse lae ehitamine – kaetud tööde akt ja paneeli sertifikaat;
* korruse vahelae valamine ja armeerimine – kaetud tööde akt, kus on näidatud betooni klass, armatuuri klass ja paigutus ning tulepüsivus;
* katuse kandetarindite katmine tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt, plaadi sertifikaat;
* katuse kandetarindite võõpamine tulekaitsevõõbaga – kaetud tööde akt, võõba sertifikaat;
* seinte ja lagede pinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat;
* välisseina välispinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.
 
Dokumentide esitamine:
 
Kogu esitatav dokumentatsioon peab olema süstematiseeritud ja varustatud sisukorraga. Kõik esitatavad dokumendid peavad olema koostatud loetavalt ning - allkirjastatud nende koostaja poolt, kasutusloa taotleja või ehitise omaniku allkiri digikonteineril ei asenda koostaja allkirja.
 
Ehitamise dokumenteerimata jätmisel (kui pole peetud ehituspäevikut ja koostatud kaetud tööde akte jne.) tuleb selle igakordsel omanikul esitada kasutusloa saamiseks ehitise audit (koos teiste nõutavate dokumentidega), milledega tõestatakse ehitise ohutust ning vastavust kehtivatele nõuetele ja normidele. Ehitise audititele tuleb lisada kõik ehitise ja selle eriosade teostusmõõdistused, -süsteemide kontrollaktid ning nõuetele vastavust tõendavad dokumendid.
 
Kasutusloa taotlemisel esitatud auditite kokkuvõtted peavad sisaldama deklaratsiooni, milles auditi koostaja kinnitab, et auditi käigus avastatud puudused on likvideeritud.
 
Ehitise- ja/või selle osa kohta ehitisregistris olevate andmete õigsuse eest vastutab ehitise igakordne omanik.
 
Menetlusajad:
 
Kasutusluba väljastatakse või taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 30 kalendripäeva jooksul kasutusloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.
 
Kasutusteatisega teavitatud ehitise kasutamist või kasutusotstarbe muutmist võib alustada 10 päeva pärast teatise esitamist, kui vallavalitsus ei ole teavitanud kasutusteatise esitajat vajadusest teatises esitatud andmete täiendava kontrolli vajadusest.
 
Korrektselt esitatud kasutusloa taotlusele ja ehitusdokumentatsiooni nõuetekohasele esitamisele järgneb vallavalitsuse poolt läbi viidav ehitise paikvaatlus/ülevaatus, millele kaasatakse ka
 
Päästeteenistuse inspektor ning muud asjasse puutuvad ametnikud. Ülevaatuse käigus avastatud puudused tuleb kõrvaldada enne kasutusloa väljastamist.
 
Taotlemine:
 
Alates 01.01.2018 ainult elektrooniliselt läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatava riikliku Ehitisregistri
 
Taotlemiseks on vajalik ID-kaardiga autentimine.
 
Taotluse või teatise võib esitada ehitisregistri kaudu või digitaalselt allkirjastatuna taotluse/teatise vormil (https://www.mkm.ee/et/ehitisregister) e-postiga info@mustvee.ee.
 
Õigusaktid:
1. Ehitusseadustik
 
2. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/115062016005?leiaKehtiv
 
3. Nõuded ehitusprojektile
 
4. Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008&leiakehtiv
 
5. Omanikujärelevalve tegemise kord
 
6. Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/109092015003?leiaKehtiv
 
7. Ehitise auditi tegemise kord