Hinnamuutustest korraldatud jäätmeveos

Teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutustest alates 1. jaanuarist 2019 Avinurme, Saare ja Mustvee jäätmeveopiirkonnas

Ragn-Sells AS esitas MTÜ-le Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 10.09.2018 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 27.11.2018 otsusega nr 1.

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt jäätmeseadusele piirkondade Avinurme, Saare ja Mustvee esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks ja vedamiseks vahemikul 01.10.2016 – 30.09.2021.

Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole täna enam piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.01.2019.
Hinnakiri on leitav teenuseosutaja Ragn-Sells AS kodulehel ja avaldatakse Mustvee valla kodulehel.

Kõigile jäätmevaldajatele saadetakse teavitus koos hinnakirjaga ka personaalselt.

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus