Omaniku õigustatud nõudmine

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada avaldus ruumi registreeritud isiku või isikute elukohaandmete muutmiseks.

Omanikul on võimalik temale kuuluvasse ruumi registreeritud isikute andmeid vaadata portaalis rahvastukuregister.ee või taotleda elanike nimekirja väljastamist kohalikult omavalitsuselt.

Rahvastikuregister.ee  kasutamiseks on vaja ID-kaarti, mobiil ID-d või SMART ID-d.

Omaniku ruumi registreeritud isikute vaatamine e-rahvastikuregistris:

Ruumi registreeritud isiku või isikute elukohaandmete muutmiseks peab ruumi omanik kohalikule omavalitsusele  esitama kirjaliku taotluse, e-teenuse vahendusel, digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel või asutuses kohapeal, milles esitab:

·         muudetava elukoha aadressi;

·         isiku nime, kelle elukoha aadressina on muudetav aadress rahvastikuregistrisse kantud;

·         kinnituse selle kohta, et isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi elukohana;

·         kinnitus selle kohta, et isik ei kasuta omanikule kuuluvat ruumi elukohana.

Et kohalik omavalitsus saaks avaldust menetleda, peavad üheaegselt olema täidetud järgmised tingimused:

·         isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum;

·         isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana;

·         isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Kõik tingimused peavad olema täidetud  ja nende õigsust kinnitab ruumi omanik avaldusel oma allkirjaga. Ruumi omanikul ei ole õigust avaldust esitada, kui inimene elab talle kuuluvas ruumis või isikul on õigus ruumi oma elukohana kasutada.

 

Aadressi muutmiseks saab ruumi omanik esitada avalduse:

·         ruumi asukoha järgses kohalikus omavalitsuses kohapeal;

·         posti teel, lisades avaldusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;

·         digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel;

·         rahvastikuregistri e-teenusena portaalis rahvastikuregister.ee

Avalduse esitamine e-rahvastikuregistris:

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus inimest 10 tööpäeva jooksul Rahvastikuregistrisse kantud e-posti aadressil või registris märgitud elukoha aadressile saadetava tähitud kirjaga ja ka väljaandes Ametlikud Teadaanded, kui teavitamise kohustus ei ole täidetud muul moel. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul dokumentaalselt oma õigust ruumi oma elukohana kasutada või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata.