Puuraugu ja puurkaevu rajamine

Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt ehitusseadustikus https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv sätestatule.
 
Puurkaevu, -augu ja salvkaevu projekteerimine, rajamine, kasutusele võtmine, ümberehitamine, lammutamine ja konserveerimine peab toimuma keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" nõuete kohaselt. https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001
 
Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta.
 
Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega:
 
Esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7201/5001/KKM_m43_lisa1.pdf kohaliku omavalitsuse üksus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning veeettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.
 
Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Teavet hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt. http://www.envir.ee/et/hudrogeoloogiliste-toode-litsentsikomisjon-ja-litsentsiomanike-nimekiri
 
Puurkaevu või -augu rajamiseks ehitusseadustiku kohase ehitusloa taotlemine kohaliku omavalitsuse üksusest. Ehitusloa saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse üksusele esitada:
 
* ehitusloa taotlus;
* puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastus;
* veehaarde sanitaarkaitseala või toiteala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav;
* puurkaevu või -augu ehitusprojekt.
 
Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu ehitusloa taotlust ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa väljastamisest. Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7201/5001/KKM_m43_lisa3.pdf
 
Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7201/5001/KKM_m43_lisa4.pdf ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.
 
Puurkaevu või -augu kasutusteatise saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
 
* Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7201/5001/KKM_m43_lisa5.pdf
* keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;
* omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
* puurkaevu või -augu hooldusjuhend.
 
Puurkaevu või –augu kasutusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
 
* Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm; https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/7201/5001/KKM_m43_lisa6.pdf
* keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;
* omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
* puurkaevu või -augu hooldusjuhend;
* andmed riigilõivu tasumise kohta;
* Terviseameti kooskõlastus juhul, kui rajati ühisveevärgi puurkaev.
 
Õigusaktid:
1. Ehitusseadustik
 
2. „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid"