Sünni registreerimine

Eestis registreeritakse lapse sünd, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud.

Kui lapse sünd on registreeritud välismaal, ei tule sündi Eestis uuesti registreerida, küll aga tuleb esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele (Tallinnas perekonnaseisuametile) rahvastikuregistrisse kandmiseks välisriigi sünnidokument.

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele kohalikule omavalitsusele (Tallinnas perekonnaseisuamet).

Mustvee vallas saab lapse sündi registreerida:

Mustvee Vallavalitsuses Tartu tn 28, Mustvee linn;

Avinurme teenuskeskuses Võidu tn 9, Avinurme alevik;

Avalduse peab esitama lapse seaduslik esindaja ehk vanem või eestkostja ühe kuu jooksul pärast lapse sündi, tulles perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale. Kui lapse vanem või eestkostja ei saa mõjuval põhjusel lapse sündi ühe kuu jooksul registreerida, peab ta teatama sellest ükskõik millisele sünde registreerivale perekonnaseisuasutusele. Sel juhul on võimalik sünni registreerimise tähtaega ühe kuu võrra pikendada.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul pärast registreerimisavalduse saamist.

Kui lapse isa teab ette, et tal pole võimalik sünni registreerimise või isaduse omaksvõtu avaldust selle aja jooksul esitada, võib ta vastava tahteavalduse esitada juba enne lapse sündi. Sel juhul peab ta andma nõusoleku ka lapsele antava nime osas. Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib sündi registreerima tulla neist ainult üks. Ka siis on vaja kaasa võtta teise vanema kirjalik avaldus lapse nime kohta.

Kui tervishoiuteenuse osutaja on esitanud sünnitõendi rahvastikuregistrisse, võivad lapse vanemad sünni registreerimise avalduse esitada e-rahvastikuregistris. Teenus võimaldab sünni registreerimise avaldust esitada ka vanematel, kes ei ole abielus. Pärast sünni registreerimist saavad vanemad teate, millisest perekonnaseisuasutusest on neil võimalik soovi korral kätte saada lapse sünnitõend.

Sünni registreerimiseks tuleb esitada:

  • sünni registreerimise avaldus (võimalik täita kohapeal);
  • avaldaja(te) kehtivad isikut tõendavad dokumendid;
  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (juhul kui laps on sündinud haiglas, on meditsiiniline dokument lisatud rahvastikuregistrisse ning pabertõendit esitama ei pea) .

Seadusest tulenevatel juhtudel võib perekonnaseisuasutus nõuda sünni registreerimiseks ka teisi dokumente, näiteks vanemate abieludokumenti, kui nende abielu andmeid pole kantud rahvastikuregistrisse.

Sünni registreerimiseks esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Sünni registreerimise eest ei pea tasuma riigilõivu. Sünni tõendamiseks väljastatakse soovi korral tasuta sünnitõend.

Sünnitoetuse taotlemine Mustvee vallas - sünnitoetuse taotlus (RTF)

Sünnitoetust võib taotleda lapsevanem juhul, kui lapse vähemalt ühe vanema elukoht enne lapse sündi on rahvastikuregistri andmetel Mustvee vald ja lapse elukohaks registreeritakse Mustvee vald.

Sünnitoetus Mustvee vallas on kokku 700 eurot, esimene osa 350 eurot ja teine osa 350 eurot. Esimene osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist, teine osa kolme kuu jooksul lapse aastaseks saamisest juhul, kui lapse hooldusõigust omav isik on olnud rahvastikuregistri andmetel aasta jooksul Mustvee valla elanik.

Sünnitoetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast lapse sündi.

Peale sünni registreerimist võib taotluse esitada Mustvee Vallavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialistile Mustvee linnas või Avinurme, Lohusuu, Kasepää  või Saare teenuskeskuses.

Taotluse võib esitada või saata postiga aadressil: Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgeva maakond.

Elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud avalduse võib saata e-posti aadressile: info@mustvee.ee

Info riikliku sünnitoetuse ja teiste riiklike perehüvitiste taotlemise kohta leiad siit

Õigusaktid: 
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Perekonnaseisutoimingute seadus

Perekonnaseadus