Sünni registreerimine

Lapse sünni registreerimiseks esitab lapse vanem ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele sünni registreerimise avalduse. Mõjuval põhjusel võib sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni hiljemalt 7 tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast alates.

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele kohalikule omavalitsusele. Avaldus esitatakse isiklikult kohale tulles.

Teabevärava eesti.ee kaudu või digitaalallkirjaga kinnitatult võivad lapse sünni registreerimise avalduse esitada omavahel abielus olevad vanemad juhul, kui tervishoiuteenuse osutaja on meditsiinilise sünnitõendi andmed rahvastikuregistrile edastanud.

Kui lapse sünd on registreeritud välismaal, ei tule sündi Eestis uuesti registreerida. Sellisel juhul tuleb esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele (Tallinnas perekonnaseisuametile) rahvastikuregistrisse kandmiseks välisriigi sünnidokument.

Sünni registreerimiseks esitatavad dokumendid peavad olema eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Mustvee vallas saab lapse sündi registreerida Mustvee Vallavalitsuses Tartu tn 28 Mustvee linn, Avinurme teenuskeskuses Võidu tn 9 Avinurme alevik, Kasepää teenuskeskuses Sõpruse tn 90 Kasepää küla, Saare teenuskeskuses Voore teenuspunktis Lossi Voore küla (T ja N) ja Kääpa teenuspunktis Siili Kääpa küla (E ja R).

Sünni registreerimiseks esitatakse:

  • Sünni registreerimise avaldus (võimalik täita kohapeal)
  • meditsiiniasutuse tõend lapse sünni kohta (juhul kui laps on sündinud haiglas, on meditsiiniline dokument lisatud rahvastikuregistrisse ning pabertõendit esitama ei pea)
  • vanemate isikut tõendavad dokumendid (kui vanemad on abielus, võib sündi registreerima tulla üks vanematest – sel juhul pole vaja teise vanema isikut tõendavat dokumenti esitada)
  • kui sündi registreerib üks omavahel abielus olevatest vanematest, peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime sooviga
  • abieludokument (kui puudub vastav kanne rahvastikuregistris)
  • isaduse omaksvõtu avaldus (vajadusel), mida saab esitada perekonnaseisuasutuses kohapeal või notariaalselt tõestatud vormis.

Elektrooniliselt eesti.ee keskkonnas

  • Teenust saavad kasutada ainult need lapsevanemad, kes on omavahel abielus.
  • Sünni registreerimise avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt.

Link: eesti.ee lapse sünni registreerimine

Sünnitoetuse taotlemine Mustvee vallas - sünnitoetuse taotlus pdfdoc

Sünnitoetust võib taotleda lapsevanem juhul, kui lapse vähemalt ühe vanema elukoht enne lapse sündi on rahvastikuregistri andmetel Mustvee vald ja lapse elukohaks registreeritakse Mustvee vald.

Sünnitoetus Mustvee vallas on kokku 400 eurot, esimene osa 200 eurot ja teine osa 200 eurot. Esimene osa makstakse pärast lapse sünni registreerimist, teine osa kolme kuu jooksul lapse aastaseks saamisest juhul, kui lapse hooldusõigust omav isik on olnud rahvastikuregistri andmetel aasta jooksul Mustvee valla elanik.

Sünnitoetust võib taotleda sünni registreerimisel

Sünnitoetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast lapse sündi.

Peale sünni registreerimist võib taotluse esitada Mustvee Vallavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialistile Mustvee linnas või Avinurme, Lohusuu, Kasepää  või Saare teenuskeskuses.

Taotluse võib saata postiga aadressil: Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgeva maakond.

Elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud avalduse võib saata e-posti aadressile: info@mustvee.ee

Õigusaktid: 
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Perekonnaseisutoimingute seadus

Perekonnaseadus