« Tagasi

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine on tasuta!

Mustvee valla Raja ja Kükita külade vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde lõpptähtaeg oli september 2019 a. Tänaseks on lõpetatud torustike ehitustööd ja Töövõtja on alustanud katete taastamistöödega. Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib paljudel kinnistutel võimalus liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenusega, mida pakub AS Emajõe Veevärk (edaspidi: Emajõe Veevärk).

AS Emajõe Veevärk alustas liitumislepingute sõlmimist kinnistute omanikega alates 01.08.2019 a.

  1. Liitumistaotluse esitamine

AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga on võimalik liituda, esitades meile liitumistaotluse. Liitumistaotlust on võimalik esitada AS Emajõe Veevärgi iseteeninduskeskkonnas (https://iseteenindus.evv.ee/) või paberkandjal.

Iseteeninduskeskkonnas tuleb esmalt ennast registreerida kasutajaks. Pärast iseteenindusse registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile kinnitusmeil. Pärast konto kinnitamist veevärgi poolt logige iseteeninduskeskkonda sisse ning valige Avaldused – Liitumisavaldused ning täitke liitumistaotlus.

Paberkandjal taotlus tuleb tuua või saata aadressile, Sõbra 56, 50106 Tartu linn, AS Emajõe Veevärk. AS Emajõe Veevärk kontor asub 3. korrusel ja on avatud tööpäevadel  08:15-17:00.

Liitumistaotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

* kinnistu omaniku (liituja, lepingut sõlmiva isiku) isikut tõendava dokumendi koopia;

* vajadusel volitus: kaas- või ühisomandi puhul lisada kaasomanike nõusolek või omanike enamuse otsus (volitus lepingu sõlmimiseks omanike nimel).

  1. Liitumislepingu väljastamine

Liitumistaotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul ja väljastatakse liitumisleping, milles on määratud liitumispunktid ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. AS Emajõe Veevärk üldised tehnilised tingimused kinnistu siseste vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimiseks ja ehitamiseks on leitavad AS Emajõe Veevärk kodulehelt (https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/) .

  1. Ehitusprojekt

Peale liitumislepingu sõlmimist koostab/tellib kinnistu omanik kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitusprojekti lähtuvalt AS Emajõe Veevärk üldistest tehnilistest tingimustest (https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/).

  1. Ehitusteatise esitamine

Peale liitumislepingu sõlmimist ja ehitusprojekti valmimist esitab kinnistu omanik Mustvee Vallavalitsusele ehitusteatise taotluse koos ehitusprojektiga.

Ehitusteatise taotlust on võimalik esitada www.ehr.ee kaudu või Mustvee Vallavalitsuses kohapeal.

Ehitustöödega alustamine enne liitumislepingu sõlmimist ja ehitusteatise väljastamist ei ole lubatud!

  1. Ehitustööde korraldamine:

Peale ehitusteatise väljastamist Mustvee Vallavalitsuse poolt korraldab kinnistu omanik vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd kinnistul lähtuvalt AS Emajõe Veevärk üldistest tehnilistest tingimustest ning tellib ehitatud kinnistusiseste torustike kohta teostusjoonised litsentsi omavast maamõõdufirmast. 3 tööpäeva enne vee- ja kanalisatsioonirajatistega seonduvate ehitustööde algust kinnistul tuleb teavitada AS-i Emajõe Veevärk, e-mail: evv@evv.ee.

Veemõõdusõlme hoonesse paigaldab koos veearvestiga AS Emajõe Veevärk (veemõõdusõlme paigaldamise tingimuseks on, et hoones on olemas selleks sobiv asukoht).

Kinnistu siseste vee- ja kanalisatsioonirajatiste mittevastavusel AS Emajõe Veevärk üldistele tehnilistele tingimustele võib AS Emajõe Veevärk katkestada teenuse osutamise, kuni süsteemide nõuetega vastavusse viimiseni.

  1. Kasutusteatise esitamine

Peale vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde lõppu ja teostusjoonise valmimist esitab kinnistu omanik Mustvee Vallavalitsusele kasutusteatise taotluse koos teostusjoonisega.

Kasutusteatise taotlust on võimalik esitada www.ehr.ee kaudu või Mustvee Vallavalitsuses kohapeal.

  1. Tarbimislepingu sõlmimine

Tarbimislepingu saab sõlmida peale vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde lõppu ja teostusjoonise (digitaalse teostusjoonise) esitamist AS-ile Emajõe Veevärk.

Tarbimisleping sõlmitakse kinnistu omaniku või kliendi volitatud esindajaga.

Tarbimislepingu sõlmimiseks tuleb võtta ühendust kliendihaldur(ät)evv.ee või telefonil +372 731 1842; +372 731 1843.

Teenuste tarbimine enne tarbimislepingu sõlmimist ei ole lubatud!

 

Kui palju AS-i Emajõe Veevärk teenusega liitumine ja selle kasutamine maksma läheb?

Kinnistu omanik, kes soovib ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenusega liituda, peab ise maksma ainult kinnistusiseste ehitustööde eest. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja arvesti koos paigaldusega on tulevasele kliendile tasuta. Eraldi liitumistasu uutele liitujatele ei ole.

Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ja iga kuu tuleb maksta reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti poolt mõõdetud koguste eest. Mingisuguseid püsimakseid sellele ei lisandu.

Täna kehtivad Emajõe Veevärgi piirkondades järgmised hinnad (koos käibemaksuga):

Vesi: 1,463 €/m3

Kanalisatsiooniteenus: 1,850 €/m3

Kanalisatsiooniteenuse arvestus toimub veearvestit läbinud vooluhulga järgi. Erandjuhul, kui ühisveevärgiga liitumist ei soovita, tuleb kanalisatsiooniteenuse mõõtmiseks paigaldada arvesti oma kaevuvee torustikule. Sel juhul on nii arvesti kui ka selle paigaldamine tasuline. Kaugloetava arvesti maksumus koos paigaldusega on ligikaudu 130 €.

Ootame Teid meie vee- ning kanalisatsiooniteenusega liituma!

AS Emajõe Veevärk

Sõbra 56 (kolmas korrus) TARTU

e-post: evv@evv.ee

telefon: +372 731 1840

www.evv.ee