« Tagasi

Jaska liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotlus

Keskkonnaamet edastas Mustvee Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maanteeameti (registrikood 70001490, asukoht Teelise tn 4, Tallinn) taotluse maavara kaevandamisloa saamiseks Jaska liivakarjääri mäeeraldisel.

Jaska liivakarjäär asub Mustvee vallas Tarakvere külas riigile kuuluval katastriüksusel Jaska karjäär (katastritunnus 71301:001:0269, pindala 11,82 ha, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) ja Jõgeva vallas Kõnnu külas riigile kuuluval katastriüksusel Jaska karjäär (katastritunnus 81003:003:0523, pindala 0,204 ha, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) Jaska liivamaardlas (registrikaart nr 0334).

Tegemist on olemasoleva liivakarjääriga, kus Maanteeamet soovib järgmise 15 aasta jooksul ehitusliiva kaevandamist jätkata (keskmiselt 40 tuh m³ aastas). Seisuga 30.06.2019 oli ehitusliiva aktiivne tarbevaru Jaska liivakarjääri mäeeraldisel 825 tuh m³, millest kaevandatav varu moodustab 595 tuh m³. Maavara kavandatakse kasutada üld- ja teedeehituses ning kaevandatud maa korrastamise suunaks on veekogu rajamine ja maatulundusmaa (metsa- ja rohumaa).

Maavara kaevandamise loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/