« Tagasi

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse lastekaitse spetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk on tagada kvaliteetne lastekaitse korraldus Mustvee vallas. Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on tagada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu

Lastekaitse spetsialisti peamised tööülesanded on:

 • lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine
 • abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonnaalastes küsimustes;
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) igapäevaseks tööks vajaminevate andmete sisestamine ja menetlemine;
 • abivajavast lapsest teada saamisel lapse ja pere abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine läbi juhtumikorralduse;
 • vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, vanema hooldusõiguse piiramise ja taastamise algatamine, vastavate dokumentide koostamine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine läbi juhtumikorralduse;
 • arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas ja valla esindamine kohtuistungitel, vajadusel kohtumäärusest tulenevate kohustuste täitmine või täitmise jälgimine;
 • lapsi puudutavate vanemate vaheliste vaidluste lahendamisele kaasa aitamine, lapse elukorraldust puudutavate ja hooldusõiguse teostamisega seonduvate küsimuste lahendamine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaaltööalast kõrgharidust;
 • sotsiaaltöötaja kutset spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek see kahe aasta jooksul omandada;
 • vastavust avaliku teenistuse seadusele ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • eesti keele valdamist C1 tasemel; vene keele valdamist suhtlustasandil;
 • head suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskust;
 • kohusetundlikkust ja otsustusvõimet;
 • head pingetaluvust;
 • analüüsi- ja iseseisva töö ja ajaplaneerimise võimet;
 • soovi ja tahet meeskonnatööks;
 • B-kategooria autojuhilubade olemasolu.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga e-posti aadressile info@mustvee.ee

hiljemalt 20. novembriks 2020. Lisainfot annab sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina Tuur, tel 5837 8601, e-post: tiina.tuur@mustvee.ee