« Tagasi

Otsa liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa pikendamise taotlus

Keskkonnaamet edastas Mustvee Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maanteeameti taotluse Otsa liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa nr JÕGM-038 kehtivusaja pikendamiseks.

Maanteeamet soovib keskkonnaloa kehtivusaega pikendada 15 aasta võrra, sest olemasoleva loa kehtivusaja jooksul (17.11.2006‒16.11.2021) ei suudetud Otsa liivakarjääris kogu maavara varu ammendada ja kaevandatud ala korrastada. Muid keskkonnaloas toodud tingimusi Maanteeamet muuta ei soovi.

Otsa liivakarjäär asub Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Odivere külas riigile kuuluval Otsa karjääri maaüksusel (katastritunnus 71302:001:0010, pindala 15,85 ha, sihtotstarve  mäetööstusmaa 100%). Seisuga 30.09.2020 on täiteliiva aktiivne tarbevaru Otsa liivakarjääri mäeeraldisel 1035,55 tuh m³, millest kaevandatav varu moodustab 803,089 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 73 tuh m³ ning maavara kasutatakse teedeehituses ja ehitustöödel täitematerjalina. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on veekogu ja rohumaa.

Keskkonnaloa muutmise taotluse (09.11.2020 taotlus nr DM-112224-1) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-112224 all.