« Tagasi

AS-i Emajõe Veevärk keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ja edastanud Mustvee Vallavalitsusele AS-i Emajõe Veevärk (registrikood 11044696, asukoht Tartu maakond, Tartu linn, Sõbra tn 56) keskkonnaloa taotluse.

Ettevõttele on 18.09.2013 väljastatud vee erikasutusluba (keskkonnaluba) nr L.VV/323307, mille kehtivus lõpeb 27.02.2021. Esitatud keskkonnaloa taotlusega soovitakse tegevuse jätkamiseks võtta põhjavett puurkaevudest katastri nr-ga 59079, 24444 ja 11776 ning juhtida heitvett Kääpa reoveepuhastist Kääpa jõkke (KKR kood VEE1053700) ja Voore reoveepuhastist Kullavere jõkke (KKR kood VEE1052600).

Keskkonnaloa taotluse (16.12.2020 taotlus nr DM-112360-2) ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnalubade infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-112360 all.