« Tagasi

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemustest

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 25.11.2020–31.12.2020, mille jooksul laekus vallavalitsusele 58 kirja ametkondadelt, kohalikult kogukonnakogult, eraisikutelt jt. Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 11–12.02.2021 Voorel, Avinurmes ja Mustvees. Arutelusid oli võimalik jälgida ka veebiülekande vahendusel.

Ametkondlikult esitas ettepanekuid Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Maaeluministeerium, RMK, Maanteeamet ja Veeteede Amet (2021. aastast Transpordiamet), tehes ettepanekuid oma haldusalasse kuuluvate teemade kohta. Ettepanekuid tegid ka AS Elering liinitaristute paiknemise ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda taastuvenergeetika kavandamise osas.

Kogukonnakogu tegi valdavalt ettepanekuid väärtuste kajastamise ja elukeskkonda puudutavate teemade osas.

Eraisikute ettepanekud sisaldasid valdavalt nõusolekuid või vastuväiteid erateede avaliku kasutuse määramise ettepanekute kohta. Eraisikud avaldasid ka arvamust erinevate väärtuste lisamise või väljajätmise kohta üldplaneeringust.

Avalike arutelude käigus tõstatati ja selgitati täiendavalt erateede avaliku kasutuse määramise vajadust ja sellega seotud detaile: eratee avalikuks kasutuseks määramisel jääb tee maaomanikule alles, teehoolduse kohustuse võtab aga antud teel enda kanda vald, mistõttu maaomanik pigem võidab.

Samuti selgitati väärtuslike põllumajandusmaade määramise ja taastuvenergeetika kavandamise lähtekohti ning maaparandussüsteemide käsitlemist üldplaneeringus.

Laekunud ettepanekute ja vastusseisukohtadega saab tutvuda valla kodulehel aadressil https://mustveevald.kovtp.ee/uldplaneering.

Avaliku väljapaneku ja arutelude käigus laekunud ettepanekute põhjal täiendatakse nii planeeringu kui ka KSH eelnõud.

Üldplaneeringu protsessi järgmiseks sammuks on üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.