« Tagasi

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 15.09.2021 otsusega nr 49 algatati Mustvee vallas Mustvee linnas Pihkva tn 97a katastriüksuse (katastritunnus 48501:011:0004, registriosa nr 1789335) detailplaneering.

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 15.09.2021 otsusega nr 49 algatati Mustvee vallas Mustvee linnas Pihkva tn 97a katastriüksuse (katastritunnus
48501:011:0004, registriosa nr 1789335) detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine üksikelamu ja teenindavate abihoonete püstitamiseks ning lahendada planeeringuala haljastuse, heakorra, juurdepääsuteede, parkimiskorralduse ja tehnovõrkude varustamine.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 968 m2.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.