« Tagasi

2023. aasta Mustvee valla eelarve eelnõu koostamise ajakava

15.09.2022 Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid, teenistuste juhid, valdkondade eest vastutavad ametnikud/vallavanema käskkirjaga kinnitatud kulujuhid ning teised valla konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted esitavad pearaamatupidajale alaeelarvete liigenduses kuuekohaliste tulu ja kulu liikidena, mis on vastavuses
avaliku sektori finantsaruandluse juhendi kontoplaanis toodud tulu- ja kulukontodega, eelarve-taotlused koos seletuskirjaga ja sisestavad eelarvete andmed internetipõhisesse eelarverakendusse VeeRa. Kohustuslik lisa on tööjõukulude arvestamise tabel Exceli formaadis. Alus: Mustvee valla finantsjuhtimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/401062022002
Eelarvetega saavad samaaegselt töötada kõik osapooled vallavanemast kooli direktorini, sõltumata nende asukohast või kasutatavast seadmest ja tarkvarast. VeeRa eelarvestamise tarkvara loob võimaluse lisada numbritele kommentaare ja selgitusi. VeeRa teeb kasutajatel vahet e- posti aadressi alusel. See tähendab, et sisselogimine toimub e-posti aadressiga. Kui Teile on loodud kasutajakonto ja avatud juurdepääs VeeRa rakendusele, siis on võimalik sisse logida: veera.eu
01.11.2022 Tegevustoetuste taotluste esitamine koos seletuskirjaga e-postile: info@mustvee.ee
Alus: Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/404102018009
01.11-18.11.2022 Eelarveprojekti läbivaatamine vallavalitsuses. Vallavalitsus hindab eelarve tulude ja kulude põhjendatust ja
otstarbekust ning nende vastavust õigusaktidele, valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ning planeeritud tegevustele. Aruteludesse kaasatakse vajadusel taotluste koostajad või esitajad ja struktuuriüksuste juhid.
Pärast läbirääkimisi võtab vallavalitsus vastu seisukoha eelarve tasakaalu viimiseks ja pearaamatupidaja koostab eelarve koondeelnõu ning esitab selle koos eelarve eelnõu seletuskirjaga vallavalitsusele.
30.11.2022 Vallavalitsus esitab eelarveprojekti volikogule

 

Korraldus