« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Narva 31b Mustvee linn

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 35 (lisa 1) algatati Mustvee vallas Mustvee linnas Narva tn 31b katastriüksuse (katastritunnus 48501:001:0080, registriosa nr 1603335) detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Narva tn 31b asuva hoone laiendamine üle 33%. Planeeringuga antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 818 m2.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.