« Tagasi

PIHKVA TN 97A DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavalitsuse 04.10.2022 korraldusega nr 404 kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Pihkva tn 97a katastriüksuse (registriosa nr 1789335,  katastritunnus 48501:011:0004, sihtotstarve elamumaa, üldpindala 968 m²) detailplaneering.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine üksikelamu ja teenindavate abihoonete püstitamiseks ning tehnovõrkude rajamiseks. Planeeringuala suurus on 968 m2 .

Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele kinnistutele üksikelamu ja abihoonete sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.

SEOTUD FAILID