« Tagasi

Veia liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet on edastanud Mustvee Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks EMG Karjäärid OÜ taotluse Veia liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa nr JÕGM-049 muutmiseks.

EMG Karjäärid OÜ (registrikood 14273374, asukoht Vana-Narva mnt 11b, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond) taotleb Veia liivakarjääri keskkonnaloa kehtivusaja pikendamist 15 aasta võrra ning jääkvaru mahu täpsustamist ning selle vastavusse viimist varuploki piiridega.

Veia liivakarjääri mäeeraldis asub Jõgeva maakonnas Mustvee vallas Vassevere külas eramaal katastriüksusel Karjääri (registriosa nr 2556035, katastritunnus 71301:002:0139) Veia liivamaardlas (registrikaardi nr 0360). Veia liivakarjääri mäeeraldise puhul on tegemist juba avatud karjääriga.

Veia liivakarjääri mäeeraldise pindala on 7,47 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,87 ha. Seisuga 30.09.2022 on Veia liivakarjääri mäeeraldisega seotud ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 389,962 tuh m3, millest kaevandatav varu on 348,57 tuh m3 ja täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 26 tuh m3, millest kaevandatav varu on 11,99 tuh m3. Kaevandatava maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja ehitus. Taotletav keskkonnaloa kehtivusaeg on 09.10.2038. Kaevandatud maa korrastatakse maatulundusmaaks (metsamaaks).

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-122332-4

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Suur 3, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond, tel 513 8740.

Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.