« Tagasi

Aeg on valmistuda pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlemiseks

Käesoleval aastal algab pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlemine 10. mail. Toetuste taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 15. juunini.

2023. aastast rakendub Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamisel uus programmperiood. Uue perioodi rakendumisega lisandub uusi pindala- ja loomapõhiseid toetusi, mille kohta saab toetust taotleda. Näiteks lisanduvad otsetoetuste alla kliima-, keskkonna- ja loomade heaolu kavadega seotud toetused ehk ökokavad. Taotlejad, kellel on kehtiv Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel võetud 5-aastane kehtiv kohustus, saavad oma kohustust 2023. aastal jätkata. Lisaks on võimalik taotlejal oma kehtiv MAK 2014-2020 5-aastane kohustus lõpetada, kui ta võtab sama maa või loomade kohta programmperioodi 2023-2027 kohustuse. 2023. aastal taotletavate toetuste kohta leiab täpsemat infot PRIA kodulehelt https://www.pria.ee/toetused/strateegiakava-ning-eesti-maaelu-arengukava-toetused-2023.

Tehke volitused juba varakult!

Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja esindaja, on oluline, et talle on antud volitus. Kuna taotlusvoor algab juba mais, siis on praegu õige aeg anda vajalikud volitused usaldusväärsele isikule, keda enda pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlust esitama volitate. Volituse saab vormistada e-PRIAs või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee > Registrid > Kliendiregister >  Esindusõigused ja volitused.

Erandina (juhul kui ei ole võimalik volitusi anda e-PRIAs, digitaalselt allkirjastatult või paberil) saab volitusi pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluste esitamiseks anda ka telefoni teel. Selleks palume helistada PRIA registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

Kiirustage põllumassiivide piiridega seotud avalduste esitamisega!

Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis sel aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIAle võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIAt teavitada e-PRIA teenuse „Põllumassiivide muudatused" (e-PRIA –> Pindalateenused –> Põllumassiivide muudatused) kaudu.

Kui avaldus on varakult esitatud, siis on jõutud selle kohta põllumassiivi piiri muudatus ära teha ja taotlejal on selle abil taotlemisel kergem oma põlde joonistada. Samuti annab e-PRIA sel juhul taotlemisel rohkem hoiatusi vigade vältimiseks. Taotleja vastutab täielikult taotlusele märgitud pindala õigsuse eest, kuid varajane teavitamine põllumassiivide piiride muutustest vähendab märgatavalt võimalust hiljem pinnaerinevuse eest toetussumma vähendust saada.

Toetusõigusliku maa ja maastikuelementidega seotud muudatused

Pärandniidud loetakse püsirohumaaks ja edaspidi saab neile taotleda rohkem otsetoetusi. Olulise muudatusena kustutatakse pärandniidu alaga kattuvad põllumassiivid põllumassiivide registrist ning edaspidi peavad need toetuste taotlemiseks olema kantud ainult Eesti looduse infosüsteemi.

Agrometsandussüsteem on toetusõigusliku maa osa. See võib olla nii põllumaa, püsirohumaa kui ka püsikultuuride alune maa, millel rakendatakse kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid ja loomakasvatuse tehnoloogiaid. Agrometsandussüsteemi puhul kasvatatakse põllumaal ning püsirohumaal puid reas vahekaugusega maksimaalselt 10 m, ridade omavaheline kaugus peab olema üle 15 m ning erinevates ridades kasvavate puude võrad ei tohi omavahel olla liitunud. Kasvavad puud ei tohi takistada põllumajanduslikku tegevust, st puude all tuleb kasvatada põllumajanduskultuure või looduslikke rohttaimi või karjatada loomi. Agrometsandussüsteemidest saab taotleja teatada e-PRIA teenuses „Põllumassiivide muudatused".

2023. aastast võivad põllusaarel esineda karstiaugud, väikesed märgalad ja tiigid. Kraav saab olla säilitatav maastikuelement ka siis, kui ta pole maaparandussüsteemi alas või alla 10 km2 valgalaga eesvool. Kraavi laius koos servadel asuva puittaimestikuga võib olla kuni 12 m. Toetusõigusliku pindala hulka kuuluvad MAK põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise toetuste ning strateegiakava maaparanduse toetuse raames kaardistatud puhastuslodud ja settebasseinid. PRIA neid eraldi maastikuelementidena ei kaardista, kuid lisab põllumassiivi toetusõigusliku pindala hulka. Kiviaed on toetusõiguslik, kui tema laius on vähemalt 0,30 m ja kõrgus 0,50 m, sealjuures pole oluline, et kiviaed oleks pärandkultuuri objekt või rajatud MAK toetustega.

Nõuetele vastavuse süsteem asendub tingimuslikkusega

Uuel perioodil asendub senine nõuetele vastavuse süsteem tingimuslikkuse süsteemiga. Tingimuslikkuse nõudeid peavad järgima kõik programmperioodi 2023-2027 pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlejad. Taotlejad, kellel on kehtiv MAK 2014-2020 kohustus ja kes otsustavad oma kohustust 2023. aastal jätkata, peavad jätkuvalt täitma nõuetele vastavuse nõudeid. Täpsemat infot tingimuslikkuse ja nõuetele vastavuse süsteemi kohta saab lugeda PRIA kodulehelt.

Pinnaseiresüsteem

2023. aastast kasutatakse kõikide strateegiakava alusel antavate pindalapõhiste toetuste taotluste menetlemisel seiratavate nõuete osas ka pinnaseiret. Kohapealses kontrollis kontrollitakse edaspidi valimi alusel eelkõige selliseid toetuste nõudeid, mille täitmist ei ole võimalik pinnaseirega seirata. Pinnaseirega tuvastatakse regulaarsete satelliidivaatluste põhjal kõikide taotlustel olevate põldude osas tehtavaid põllumajanduslikke tegevusi ja järgitud tavasid. Põldude pindalasid seire käigus ei mõõdeta. Kui seire teel on tuvastatud toetuse nõuetele mittevastavus, teavitatakse taotlejat, et võimalusel saaksid vajalikud tegevused siiski tehtud nii, et toetuse tingimused oleksid täidetud. Taotlejal on võimalik ilma toetuse vähendamiseta taotlust vastavalt tegelikule olukorrale muuta, ka on võimalik toetuse taotlemisest loobuda. Mitteseiratavate nõuete osas ei saa taotlust muuta, kui taotlejat on teavitatud kavatsusest läbi viia kohapealne kontroll.

Taotlejaga suhtlemiseks arendab PRIA juuliks mobiilirakenduse IVA, mille abil saab põlluharija anda vajalikku teavet põllu kohta, millel on tuvastatud mõne nõude täitmata jätmine. Rakenduses saab teha asukohamärgisega foto ning see tõendusmaterjalina PRIAle edastada.

MAK 2014-2020 toetuste osas, mille kohustused veel sellel ja järgmisel aastal kehtivad, jätkub seni kehtinud kontrollisüsteem koos nõuetele vastavuse süsteemiga.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või pöördudes Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse poole. Täpsemat infot leiab nende kodulehelt aadressil https://www.pikk.ee/nouandeteenistus/e-pria/.

Edukat taotlemist!