« Tagasi

Torma prügila keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet on edastanud Mustvee Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks OÜ Amestop taotluse Torma prügila keskkonnaloa nr KL-516282 muutmiseks.

OÜ-le Amestop (registrikood 10697462, asukoht Torma prügila, Võtikvere küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond) on antud keskkonnaloaga nr KL-516282 Torma prügila ladestusalade nr 3 ja 4 gaasikogumissüsteemi väljaehitamise õigus kuni 05.08.2027. Ladestatud jäätmete sisse paigaldatavad gaasikogumissüsteemi torud vooderdatakse purustatud rehvidest koosneva dreenikihiga. Purustatud rehvid asendavad algselt torude kaitseks ettenähtud looduslikku killustikku. Ühes aastas kasutatavaks rehvipuru kuluks on arvestatud 300 tonni (projekti kogumahuks on 900 tonni).

OÜ Amestop taotleb rehvide aastase maksimaalse käitluskoguse suurendamist (300 tonnilt 600 tonnile aastas) ning loa lõppkuupäeva  muutmist varajasemaks (31.12.2024).

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-124999-4

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline tn 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.