« Tagasi

Koseveski paisu keskkonnaloa muutmine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Mustvee Vallavalitsuse (registrikood 77000364) keskkonnaloa nr L.VV/333368 muutmise taotluse, milles soovitakse jätkata Kääpa jõe paisutamist Koseveski külas Hüdrosõlme kinnistul (71302:001:0075) asuval Koseveski paisul.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-128654-5

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline tn 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.