Mustvee Vallavalitsus kuulutab konkursi Voore seltsimaja perenaise leidmiseks

 Voore Seltsimaja on valla hallatav asutus, mis on asutatud 1992. aastal. Põhimääruse alusel on seltsimaja põhiülesanneteks rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, kohalike elanike kultuurilis- meelelahutuslik teenindamine, kohaliku kultuurielu edendamine, kohalikele elanikele õppe -ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine, kohaliku seltsielu edendamine, professionaalse kunsti vahendamine,  koostöö piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel.

Konkursil osalemiseks pead:

 • omama kultuurialast kõrgharidust;
 • omama eelnevat kultuurialast töökogemust;
 • omama oskust organiseerida isetegevust;
 • oskama korraldada huviringide tegevust;
 • oskama koostada projekte;
 • oskama käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja elektroonilisi andmekogusid;
 • tundma asjaajamise korda, oskama koostada ja vormistada dokumente nind valdkonna üksikakte;
 • tundma ja oskama rakendada oma töövaldkonna õigusakte;
 • oskama eesti keelt kõrgtasemel, vene ja inglese keelt suhtlustasandil;
 • olema väga hea esinemis- ja suhtlusoskusega ning hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega;
 • suutma vastu võtta otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires ning omama võimet ette näha otsuste tagajärgi ja vastutama nende eest;
 • võimet stabiilset ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras.

Konkursil osalemiseks ootame elulookirjeldust koos motivatsioonikirja ja palgasooviga hiljemalt 31. augustiks 2021 e-posti aadressile info@mustvee.ee märksõnaga PERENAINE.

Lisainfo tel     +372 772 6161.