Hajaasustuse programm 2021

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 1. aprill

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatavad tegevused:

majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;

elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;

aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;

autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
 

Taotlejale esitatavad nõuded:

taotleja alaline elukoht on katkematult 1. jaanuarist 2021 Rahvastikuregistri andmete kohaselt Mustvee  valla hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine

taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejale.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6 500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Iga valdkonna (vesi, kanal, tee, elekter) jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
Teistkordset toetust sama valdkonna rahastamiseks võib kuue kalendriaasta jooksul anda juhul, kui toetuse saaja on sama valdkonna eelmise toetuse täies mahus tagastanud põhjusel, et projekti eesmärke ei olnud võimalik saavutada.

Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kinnitatud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruanne.

Mustvee Vallavalitsuse 28.01.2021 korraldusega nr 73 kehtestati Mustvee vallas toetuse andmisel eelistatud sihtrühmaks lastega pered ning majapidamised, mille leibkonnas elab puudega isik.

Prioriteetseks valdkonnaks kinnitati veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine

TAOTLEMISE DOKUMENDID

( taotlus, lisa, eelarve, garantiikiri, 2 hinnapakkumist, veesüsteemi taotluse puhul veeproov)

Taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskus kodulehelt:
 https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022.

Vajalik info veeproovide saamiseks:
Terviseameti Tartu labor, tel 58093071, tartulabor@terviseamet.ee 
(Veeproovi vanus võib olla kuni 2 aastat enne taotluse esitamist)

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel annavad:

• Julija Artjušenkova - Mustvee Vallavalitsus (Tartu tn 28), tel 53481670, e-post: julija.artjusenkova@mustvee.ee

• Pille Lapin – Vallavalitsuse majandusosakond (Narva mnt 16), tel 506 8432, e-post: pille.lapin@mustvee.ee

• Merle Kruus - Saare teenuskeskus, tel 522 8474, e-post: merle.kruus@mustvee.ee

• Imbi Kaarama - Avinurme teenuskeskus, tel 529 8874, e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee

• Jana Prost (ehitusküsimused) – Vallavalitsuse majandusosakond (Narva mnt 16), tel 5199 6520, e-post: jana.prost@mustvee.ee

 

 

 

 

Hajaasustuse programm 2020

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt toimus 
17.veebruar - 17. aprill 2020

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.
 

Toetuse saajad 2020.aastal

 

Hajaasustuse programm 2019

Mustvee vald jätkab hajaasustuse programmis osalemist. Taotluste vastuvõtt algas 11.märtsil.
Taotluste esitamise tähtaeg oli 13. mai 2019.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetust saab taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.


Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel

Toetuse saajad 2019.aastal